en

Uždrausta į rinką teikti pavojingą produktą – klijus Super Cement

Uždrausta į rinką teikti pavojingą produktą – klijus Super Cement

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingą produktą – klijus Super Cement, 40 ml, brūkšninis kodas 5906197589135.

 

Trumpas produkto aprašymas: Klijų tūbelė spalvota (raudonos, geltonos ir baltos spalvų), 40 ml, paženklinta gamintojo informacija lenkų kalba, pavojaus piktogramomis GHS07 „Šauktukas“, GHS02 „Liepsna“ GHS08 „Pavojus sveikatai“. Ant gamyklinės pakuotės užklijuota etiketė, kurioje nurodyta: „Klijai Super cement Poliuretanovyj, 40 ml, vandeniui atsparūs iš natūralaus kaučiuko. Tinka klijuoti visus gaminius iš gumos, audinius, kartoną, popierių.

 

Klijai Super Cement, 40 ml, brūkšninis kodas 5906197589135 – pavojingi, t. y. klijų sudėtyje bandymais nustatytas draudžiamos ribojamos medžiagos tolueno kiekis (0,69 %) viršija REACH reglamento XVII priede 48 punkte nustatytus apribojimus t. y. kad toluenas (CAS Nr. 108-88-3, EB Nr. 203- 625-9) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė, tuo pažeidžiant REACH reglamento 67 straipsnio 1 dalies nuostatas, jog cheminę medžiagą, atskirą ir esančią mišinio ar gaminio sudėtyje, kuriai pagal XVII priedą taikomas apribojimas, draudžiama tiekti rinkai arba naudoti, jei ji neatitinka to apribojimo sąlygų. Klijų ženklinimas neatitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – CLP reglamentas) III antraštinės dalies 1 skyriaus 17 straipsnio 1 dalies e, f ir g punktų, 2 skyriaus 31 straipsnio 4 dalies, 20 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 2 dalies reikalavimų, tuo pažeidžiant CLP reglamento I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti 4 bei 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai arba naudoti šių reglamentų neatitinkančias chemines medžiagas ar mišinius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-09-30 sprendimu Nr. 1RS- 11 uždraudė UAB „Despina“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką, susigrąžinti klijus iš vartotojų ir sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka bei per 5 darbo dienas informuoti Tarnybą apie atliktus veiksmus.