en

Uždrausta į rinką teikti pavojingą žaislą – lėlę

Uždrausta į rinką teikti pavojingą žaislą – lėlę

Trumpas produkto aprašymas: lėlės kūnas pagamintas iš kieto plastiko. Sintetinio pluošto plaukai surišti gumytėmis, lėlė aprengta palaidinuke ir sijonėliu, apauta bateliais. Pakuotėje yra plaukų šepetys ir lagaminas, kurie pagaminti iš standaus plastiko.

 

Žaislas – lėlė „FASHION DOLL“ (art. NO. 041) yra pavojingas vaikams, nes cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 51 punkto reikalavimo, kadangi žaisle (lėlės galvoje) nustatytas di-2-etilheksilftalato (DEHP) kiekis (22,6 %) žymiai viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose – žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai. Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta – vaikui žaidžiant, kyla cheminis pavojus – apsinuodyti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-09-21  sprendimu Nr. 1VB-80 uždraudė UAB „Silventa“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.