en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą automobilių stiklų ploviklį

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą automobilių stiklų ploviklį

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žieminį automobilių stiklų ploviklį -25ºC „Clean&Go“, citrinos kvapo, 3 l.

 

Trumpas produkto aprašymas: ploviklis – tai mėlynos spalvos skystis, išfasuotas į minkšto besideformuojančio 3 l plastiko pakuotę. Pakuotė paženklinta priklijuota popierine etikete, kurioje pateikti gamintojo rekvizitai, gaminio paskirtis, naudojimo ir laikymo informacija, pavojaus piktogramos GHS07 ir GHS02, prekės brūkšninis kodas 4771459059616.

 

Ploviklis yra pavojingas, t. y. jo sudėtyje tyrimais nustatyto metanolio kiekis yra 20,06 % masės, tai neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII priedo 69 punkte įrašytai medžiagai metanoliui nustatytų apribojimų, kad metanolis (CAS Nr. 67-56-1, EB Nr. 200-659-6) negali būti tiekiamas rinkai ir parduodamas plačiajai visuomenei po 2019 m. gegužės 9 d., jei jo koncentracija stiklo plovikliuose ar ledui ant jo nutirpdyti skirtuose skysčiuose yra lygi 0,6 % masės arba didesnė. Ploviklio 3 l talpos pakuotė pagaminta iš minkšto, nepatvaraus, besideformuojančio plastiko (PET1 (polietilentereftalatas), neturi sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso ir liestinės pavojaus žymės, privalomų pakuotėms, kuriose yra plačiajai visuomenei teikiamų cheminių medžiagų ar mišinių, klasifikuojamų kaip turinčių tokių savybių kaip ūmus toksiškumo poveikis.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straispnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-03-03  sprendimu  Nr.1LG-6 uždraudė UAB „Hyperis“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.