en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žiedą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žiedą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – žiedą su akutėmis, 17 dydis. 

 

Gaminys – žiedas su akutėmis, 17 dydis, yra pavojingas, t. y. nikelio kiekis žiede viršija 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – Reglamentas) nustatytus apribojimus. Nikelis yra stiprus dirgiklis ir sukelia alergines reakcijas, jei jo yra gaminiuose, kurie tiesiogiai ir ilgai kontaktuoja su oda, nikelio išsiskyrimo iš tokio gaminio dalių, kurios tiesiogiai ir ilgą laiką liečiasi su oda, greitis turi būti ne didesnis kaip 0,5 pg/cm2 per savaitę. Bandymais nustatyta – 3,05 pg/cm2.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-01-10 sprendimu Nr.1RŠ – 5 uždraudė UAB „CINDIRA“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.