en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą gaminį, žaislą – šautuvų rinkinį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą gaminį, žaislą – šautuvų rinkinį

Trumpas produkto aprašymas: šautuvų rinkinį GS166045, prekės brūkšninis kodas 681711660451 sudaro: du juodos ir rudos spalvų ilgavamzdžiai standaus plastiko šautuvai su spyruokliniu išmetimo mechanizmu, šeši ilgi juodos spalvos standaus plastiko svaidiniai su oranžiniais polimeriniais siurbtukais gale.

 

Žaislas – šautuvų rinkinys GS166045, prekės brūkšninis kodas 68171166045 yra pavojingas t.  y. žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 4.17.2.3 c) punkto reikalavimų – esant mažiausiai 24 N tempimo jėgai atsiskyrė svaidinio siurbtukas; neprisilaikoma reikalavimų, nurodytų Reglamento 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 punktuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialių saugos reikalavimų; 13.2 punkte – žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną; 2 priedo II skyriaus 6 punkte – žaislai ir jų sudedamosios dalys turi būti tokių matmenų, kad jos negalėtų sukelti pavojaus uždusti, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje arba ryklėje įstrigusių objektų arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų; 2 priedo II skyriaus 16 punkte – svaidinių forma bei sudėtis ir kinetinė energija, kurią jie gali išvystyti iššaunami iš tam tikslui skirto žaislo, turi būti tokios, kad, atsižvelgiant į to žaislo pobūdį, nekeltų rizikos naudotojui susižaloti ar sužaloti trečiuosius asmenis. Įvertinus riziką nustatyta, kad rizika – rimta (ang. serious risk), kyla pavojaus uždusimo, užspringimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-07-02  sprendimu Nr. 1LG-19 uždraudė UAB „Gruodas“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.