en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą vonios kilimėlį

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą vonios kilimėlį

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą PVC kilimėlį su siurbtuku „Benedomo“ (69 x 39 cm, prekės brūkšninis kodas 6930130272265, gamintojas Kinija).

 

Trumpas produkto aprašymas:  PVC kilimėlis  su siurbtuku „Benedomo“ (69 x 39 cm, prekės brūkšninis kodas 6930130272265) įpakuotas plastiko pakuotėje, pagamintas iš minkšto plastiko.

 

PVC kilimėlis su siurbtuku „Benedomo“ yra pavojingas, t. y. kilimėlio cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas) bei 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau – CLP reglamento) VI  priedo 3 dalies lentelės. Vadovaujantis REACH reglamento XVII  priedo 30 įrašo 1 dalies reikalavimais, medžiagos, kurios CLP reglamento VI priedo 3 dalyje klasifikuojamos kaip 1B kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos ir kurios išvardytos REACH reglamento 6 priedėlyje, negali būti tiekiamos rinkai  arba naudojamos, kaip medžiagos, kaip kitų medžiagų sudedamosios dalys arba mišiniuose, ir būti tiekiamos visuomenei, jeigu atskiros cheminės medžiagos koncentracija medžiagoje atitinka CLP reglamento 1 priedo lentelėje 3.7.2 nustatytus reikalavimus. Nustatyta, kad di-2-etilheksilftalato koncentracija (22,5%) viršija leistinas normas (0,3 %).                                                               

                                     

PVC kilimėlis su siurbtuku ,,Benedomo“ naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Produktui nustatytas cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. 1VB-5 uždraudė UAB „Lucinija“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.