en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą –  minkštą kimštinę lėlę „Happy dolls“, No. 3020B.

 

Trumpas produkto aprašymas: minkšta kimštinė lėlė plastikiniu veiduku, su geltonos spalvos plastifikuotais rūbais ir skrybėle, švarkelio priekinėje dalyje pritvirtintos 3 sagos, plaukai geltonų siūlų, batai suvarstyti geltonos spalvos virvele, užsimerkiančiomis akimis, priklijuotomis blakstienomis. Įpakuota plastiko maišelyje, viršuje pritvirtintu kartono etiketė. Ant kartono etiketės nurodyta: lėlė „Happy dolls“, 3020B, gamintojas nenurodytas. Dėmesio Netinka vaikams iki 3 metų. Įspėjimas „Dėl smulkių dalių vaikas gali užspringti“ pateiktas ne valstybine kalba. Paženklinta CE žymeniu.

 

Žaislas – minkšta kimštinė lėlė „Happy dolls“, No. 3020B, yra pavojinga,  t. y. lėlės cheminės savybės neatitinka  nustatytų reikalavimų. Žaisle nustatytas DEHP (Bis(2-ethylhexyl) ftalatų (CAS 1 17-81 -7) kiekis (6.0 ± 0.9 % (galvoje) viršija leistiną normą ir neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 51 punkto reikalavimų. Žaislo – minkštos kimštinės lėlės „Happy dolls“, No. 3020B mechaninės ir fizinės savybės neatitinka standarto  EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 punkto reikalavimų: tempimo bandymo (8.4.2.1 p.) metu naudojant jėgą (11,2 ± 0,3) N k = 2, (39,6 ± 0,3) N k = 2 ir (55,5 ± 0,3) N k = 2 atsiskyrė smulkios dalys – sagos, kurios telpa į mažų dalių cilindrą,  tempimo bandymo (8.4.2.1 p.) metu naudojant jėgą (25,4 ± 0,3) N k = 2, (54,7 ± 0,3) N k = 2 atsiskyrė smulkios dalys – kairiosios akies ir dešiniosios akies blakstienos, kurios telpa į mažų dalių cilindrą, tempimo bandymo (8.4.2.1 p.) metu naudojant jėgą (72,8 ± 0,3) N k = 2, atsiskyrė smulkios dalys – skrybėlė, taip pat išskirdama mažų dalių klijų fragmentus, kurie telpa į smulkių dalių cilindrą, tempimo bandymo (8.4.2.1 p.) metu naudojant jėgą (32,1 ± 0,3) N k = 2, (63,5 ± 0,3) N k = 2 atsiskyrė smulkios dalys – geltono plastifikuoto drabužių fragmentai, kurie telpa į smulkių detalių cilindrą. UAB „BLM“ pateikė į rinką pavojingą žaislą.  

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-11-12 sprendimu Nr. OB-204 uždraudė UAB „BLM“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.