en

Direktoriaus pavaduotoja Neringa Baronienė

Direktoriaus pavaduotoja Neringa Baronienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Koordinuoja ir kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės departamento veiklą, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų.

 • Pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų) tinkamą nagrinėjimą, pasirašo struktūrinių padalinių rengiamus raštus, išskyrus siunčiamus Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Lietuvos Respublikos Seimui ir jo nariams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai, kitų Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų vadovams, teismams, prokuratūroms (prokurorams), Valstybės kontrolieriams, ministerijoms, tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms, kad būtų užtikrintas Vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų įgyvendinimas.

 • Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja medžiagos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams rengimą, nagrinėjant vartotojų skundus ginčų sprendimo ne teismo tvarka bei nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimo bylas, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą bei rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityse, taikant poveikio.

 • Koordinuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės departamento atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad pavedimai ir užduotys būtų atliekami savalaikiai, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

 • Pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja teisės aktų projektų rengimą, įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, organizuoja ir koordinuoja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektų įvertinimą, teikiant dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse. 

 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse politiką.

 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės bei savivaldybės institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei organizacijomis, vartotojų asociacijomis, sprendžiant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktų ar programų įgyvendinimą, siekiant įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse politiką.

 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais.

 • Organizuoja ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, organizuoja ir kontroliuoja jo įgyvendinimą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu koordinuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės.

 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad jie laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą, teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinės, lyginamosios ir grįžtamosios veiklos kontrolės atlikimą bei korupcijos tikimybės vertinimą ir palyginimą su ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatais, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui laikinai nesant (atostogų, ligos ir kitais atvejais) ir direktoriui įsakymu įgaliojus, eina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pareigas, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų įgyvendinimas.

 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės ar vadybos bakalauro ir teisės ar vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį bei 3 metų darbo patirtį vartotojų teisių apsaugos srityje.

 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį, Kelių transporto, Geležinkelio transporto kodeksus, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Reklamos, Maisto, Turizmo, Aviacijos, Sveikatos sistemos, Visuomenės sveikatos priežiūros, Kūno kultūros ir sporto, Vietos savivaldos, Energetikos, Elektros energetikos, Dujų, Šilumos ūkio, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Statybos, Atliekų tvarkymo, Korupcijos prevencijos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su vartotojų teisių apsauga ir rinkos priežiūra vartojimo paslaugų srityje susijusius teisės aktus, strateginio planavimo metodiką, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Europos Sąjungos bei tarptautiniais teisės, reglamentuojančiais vartojimo paslaugų saugą ir kokybę.

 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.

 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.