en

Finansų ir strateginio planavimo skyrius

Skyriaus vedėja Aušra Orlikaitė


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Teisingumo ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir finansinę-ūkinę apskaitą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymus, užduotis ir pavedimus;

2. vadovauja ir kontroliuoja Finansų ir strateginio planavimo skyriaus darbą, užtikrina, kad skyriaus uždaviniai ir funkcijos būtų atlikti laiku ir kokybiškai;

3. atlieka Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vyriausiojo buhalterio funkcijas:

3.1. tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

3.2. vykdo išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

3.3. kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos įgyvendinamų programų finansavimą pagal patvirtintas sąmatas ir ekonominės klasifikacijos kodus;

3.4. kontroliuoja, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, prekinės ir materialinės vertybės bei pagrindinės priemonės ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija;

3.5. rengia ir teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos biudžeto vykdymo ataskaitą ir finansinę atskaitomybę ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui pasirašius, teikia Teisingumo ministerijai, Valstybės kontrolei, Statistikos departamentui ir kitoms valstybės bei savivaldybių institucijoms jų nustatyta tvarka ir terminais bei pagal pareikalavimą;

3.6. dalyvauja tvarkant kompiuterizuotą VBAMS ir kontroliuoja kompiuterizuotoje VBAMS valstybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo (kasinių išlaidų) apskaitą;

3.7. veda „Didžiąją knygą“, tikrina kasos knygos įrašų teisingumą;

3.8. kontroliuoja, kad būtų teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, laiku mokamas darbo užmokestis, griežtai laikomasi finansinės ir kasos drausmės;

3.9. užtikrina, kad būtų teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas gyventojų asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašai, įsiskolinimas juridiniams ir fiziniams asmenims;

3.10. kontroliuoja, kad būtų teisingai apskaičiuotos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pajamų lėšos pagal patvirtintas programų sąmatas;

3.11. kontroliuoja buhalterinėje apskaitoje registruojamas apskaičiuotas baudų pajamas bei pervestinas pajamas ir atitinkamai gautinos ir mokėtinos sumos – sumą;

3.12. kontroliuoja atsiskaitymus, atsižvelgiant į numatomo finansavimo apimtis, pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sudarytas sutartis dėl darbų atlikimo, paslaugų teikimo bei turto įsigijimo;

3.13. kontroliuoja, kad būtų laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, darbų, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių;

3.14. siekia, kad būtų taikomos apskaitos ir skaičiavimo darbų mechanizavimo, kompiuterizavimo šiuolaikinės priemonės, tobulesnės buhalterinės apskaitos formos bei metodai;

3.15. kontroliuoja, kad būtų teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kreditoriams;

3.16. teikia į VSAKIS Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos finansinės atskaitomybės duomenis ir užtikrina jų teisingumą;

3.17. teikia Finansų ministerijai informaciją dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos paskirtų baudų apmokėjimo;

3.18. teikia Finansų ministerijai informaciją į VSAKIS modulį „ES Tarybos direktyvos Nr.2011/85/ES duomenų pateikimas ir administravimas“ apie valdžios sektoriaus subjektų pajamas ir sąnaudas;

4. kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginius veiklos planus, programų ir ateinančių metų biudžeto išlaidų projektus, teikia Teisingumo ministerijai paraiškas dėl ateinančių metų biudžetinių lėšų poreikio;

5. kontroliuoja valstybės kapitalo investicijų planų sudarymą ir teikia Teisingumo ministerijai paraiškas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ateinančių metų lėšų poreikio investicijoms;

6. nuolat seka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisinių aktų pakeitimus buhalterinės apskaitos ir finansiniais klausimais ir laiku informuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorių. Kaupia metodinę medžiagą;

7. užtikrina, kad būtų tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;

8. skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kad jie laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, atlieka antikorupcinį rengiamų teisės aktų projektų vertinimą;

9. užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą;

10. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

11. vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Finansų ir strateginio planavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos mokslų studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį.
 • Žinoti įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, kapitalo investicijų planavimą, apskaitą, atskaitomybę, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, Korupcijos prevencijos įstatymą, darbinėje veikloje naudojamus Lietuvos Respublikos ir ES įstatymus.
 • Būti susipažinusiam su valstybės tarnautojo teises ir pareigas reglamentuojančiais teisės aktais.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, rasti įvairių sprendimo būdų.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo skyriaus veiklą.
 • Gebėti bendradarbiauti su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais, palaikyti gerus tarnybinius ryšius, būtinus funkcijoms vykdyti su kitų institucijų valstybės tarnautojais.
 • Mokėti sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimą ir jų pateikimą Vyriausybei reglamentuojančius teisės aktus.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programinių paketu, kompiuterizuotomis finansų valdymo ir apskaitos sistemomis (VBAMS) Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (toliau – FVAIS) ir Gajanta) bei kitomis darbui reikalingomis kompiuterinėmis programomis ir duomenų bazėmis.
 • Būti atsakingam, drausmingam, darbščiam, pareigingam, laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų.
 

Vedėjos pavaduotoja Lilija Širvienė 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Sudaro kompiuterizuotoje VBAMS sistemoje mokėjimo paraiškas. Įtraukia naujų tiekėjų į VBAMS tiekėjų bylą, sąrašą. Sudaro VBAMS valstybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo (kasinių išlaidų) mėnesinę apyskaitą, ruošia bendrąjį žurnalą ir išlaidų apžvalgą.
 • Atlieka apmokėjimą tik pagal atitinkamus dokumentus, leidžiančius atlikti tokius mokėjimus ir tik įsitikinus, kad tam tikslui ir pagal ekonominės klasifikacijos kodą skirti (mokėjimo pavedimais – gauti) asignavimai.
 • Tikrina, ar mokėjimai iš iždo ir bankų sąskaitų atitinka kasines išlaidas pagal ekonominės klasifikacijos kodus.
 • Registruodamas ūkines operacijas, tikrina visų įrašų ir buhalterinių dokumentų atitikimą.
 • Sudaro ir tvarko kompiuterizuotoje buhalterinės apskaitos programoje (FVAIS) žurnalus orderius ir apyvartos žiniaraščius.
 • Vykdo ūkinių operacijų paskesniąją finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Apskaitos žurnaluose orderiuose ir apyvartos žiniaraščiuose ūkines operacijas ir ūkinius įvykius registruoja pagal apskaitos dokumentus chronologine – sistemine tvarka. Apskaitos dokumentus pasirašo ir sutikrinus su buhalterinės apskaitos pirminiais dokumentais registrus pateikia skyriaus vedėjui nustatytais terminais. Suradus klaidų ar dėl kitų priežasčių pakitus apskaitos registrų duomenims, spausdina pataisytus registrus, o senus pažymi kaip klaidingus ir perduoda jų duomenis visiems darbuotojams, naudojantiems šių registrų informaciją.
 • Vadovaudamasis patvirtintu pareigybių sąrašu, teisės aktais ar kitais nustatytais reikalavimais garantuoja tikslų ir teisingą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio, Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų, fizinių asmenų pajamų mokesčio apskaičiavimą tinkamu laiku.
 • Sudaro apskaitos registrus (FVAIS) ir VBAMS sistemoje bei kitus banko operacijų registrus.
 • Rengia ir teikia skyriaus vedėjui darbo apmokėjimo ataskaitas pagal Statistikos departamento pateiktas statistinių ataskaitų formas ir terminus.
 • Pildo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų mėnesines ir metines A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijas ir laiku pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 • Rengia ir išduoda pažymas, susijusias su darbo užmokesčio, pensijų perskaičiavimu.
 • Kiekvieną mėnesį teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyriui formas apie apdraustųjų socialiniu draudimu įmokas (formas SAM03, SAM3SD, SAM3SDP) ir ketvirtines finansines ataskaitas (forma F4).
 • Apskaito Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pajamų lėšas pagal patvirtintas programų sąmatas.
 • Rengia ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai menėsinę pridėtinės vertės mokesčio deklaraciją (FR0600).
 • Užtikrina teisingą pridėtinės vertės mokesčio priskaitymą ir sumokėjimą į VMI.
 • Tvarko užbalansinės sąskaitos apskaitą, susijusia su saugoti priimtu turtu, išsinuomotu ir pagal panaudos sutartis gautu turtu.
 • Dalyvauja ir koordinuoja inventorizacijos atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui pasirašymui metinės inventorizacijos suvestinę.
 • Nuolat seka ir kaupia Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų pakeitimus susijusius su darbo užmokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo apskaita bei buhalterinės apskaitos klausimais ir laiku informuoja Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją.
 • Dalyvauja rengiant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos metinį Valstybės biudžeto projekto skaičiavimų planą.
 • Rengia ir teikia Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjui duomenis finansinei atskaitomybei sudaryti.
 • Registruoja buhalterinėje apskaitoje apskaičiuotas baudų pajamas bei pervestinas pajamas ir atitinkamai gautinos ir mokėtinos sumos – sumą.
 • Kontroliuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus nustatytos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos materialinių vertybių pirkimo, išdavimo ir apskaitos tvarkos įgyvendinimą.
 • Užtikrina buhalterinių dokumentų saugumą, nustatyta tvarka perduoda juos į archyvą.
 • Pavaduoja Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją, atlieka visas jo funkcijas jam esant atostogose, komandiruotėje, sergant ar panašiai.
 • Vykdo kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti ekonominį aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Turėti ne mažesnį kaip 3 metų biudžetinėje įstaigoje finansinio darbo stažą.
 • Žinoti įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, teisės aktus reglamentuojančius strateginį planavimą, kapitalo investicijų planavimą, apskaitą, atskaitomybę, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, darbinėje veikloje naudojamus Lietuvos Respublikos ir ES įstatymus.
 • Būti susipažinusiam su valstybės tarnautojo teises ir pareigas, reglamentuojančiais teisės aktais.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, rasti įvairių sprendimo būdų.
 • Gebėti bendradarbiauti su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais, palaikyti gerus tarnybinius ryšius, būtinus funkcijoms vykdyti su kitų institucijų valstybės tarnautojais.
 • Mokėti sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo ir jų pateikimo Vyriausybei teisės aktus.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programinių paketu, kompiuterizuotomis finansų valdymo ir apskaitos sistemomis (VBAMS) Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (toliau – FVAIS) ir Gajanta) bei kitomis darbui reikalingomis kompiuterinėmis programomis ir duomenų bazėmis.
 • Būti atsakingam, drausmingam, darbščiam, pareigingam, laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų.

 

Vyriausioji specialistė Danuta Lukoic 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Tvarko ilgalaikio turto apskaitos operacijas, apskaičiuoja nusidėvėjimą ir amortizaciją buhalterinės apskaitos registruose naudodamasis (FVAIS).
 • Tvarko atsargų (medžiagų) apskaitos operacijas buhalterinės apskaitos registruose naudodamasis (FVAIS).
 • Teikia informaciją apie ilgalaikio turto, atsargų (medžiagų) likučius materialiai atsakingiems asmenims.
 • Užtikrina teisingą komandiruočių ir avansinių apyskaitų apskaitą, tinkamą pirminių dokumentų įforminimą.
 • Atlieka atskaitingų asmenų apskaitos tvarkymą vadovaudamasis teisės aktų ir vidaus tvarkų nustatytais reikalavimais ir teikia tvirtinimui Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui.
 • Sudaro kompiuterine buhalterinės apskaitos programos atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis registrus.
 • Dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos metinėje turto inventorizacijoje, rengia metinės inventorizacijos dokumentus, pateikia juos komisijoms nariams.
 • Išrašo sąskaitas – faktūras tiekėjams už suteiktas paslaugas.
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant finansinės atskaitomybės klausimus.
 • Užtikrina buhalterinių dokumentų bylų įforminimą ir tinkamą saugojimą, kad jos atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus ir nustatyta tvarka būtų perduodamos į archyvą.
 • Vykdo kitus su Finansų ir strateginio planavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį neuniversitetinį finansinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterijoje.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje įstaigų finansuojamų iš valstybės biudžeto Lietuvos Respublikos ir ES įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę veiklą.
 • Mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus, apibendrinti buhalterinius duomenis ir rengti ataskaitas.
 • Mokėti sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti taikyti jas praktikoje.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programinių paketu, kompiuterine buhalterinės apskaitos programa „Gajanta“ ir Finansų valdymo apskaitos informacine sistema (toliau - FVAIS).

 

Vyriausioji specialistė Viktorija Nikitina 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Tvarko viešųjų įstaigų ir kitų subjektų (vartotojų asociacijų)  ir užtikrina, kad būtų laikomasi bendrųjų apskaitos principų, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių, kad jie būtų atliekami kokybiškai ir savalaikiai, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
 • Užtikrina viešųjų įstaigų ir kitų subjektų (vartotojų asociacijų)  finansinių ataskaitų teisingumą ir tinkamą pateikimą, kad laiku ir teisingai būtų pateikta Valstybinės teisių apsaugos tarnybos finansinė atskaitomybė.
 • Kontroliuoja, kad gautus asignavimus viešosios įstaigos ir kiti subjektai (vartotojų asociacijos) gaunantys lėšas iš valstybės biudžeto naudotų griežtai laikantis patvirtintų išlaidų sąmatų, kad lėšos būtų naudojamos racionaliai ir taupiai.
 • Kontroliuoja, kad viešosios įstaigos ir kiti subjektai (vartotojų asociacijos) gaunantys lėšas iš valstybės biudžeto tinkamai ir teisingai įformintų apskaitos dokumentus, kad būtų pagrįsti ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos bei įtraukti į apskaitą.
 • Tvarko atsiskaitymus su tiekėjais už paslaugas ir darbus bei gautinų ir mokėtinų lėšų apskaitą pagal FVAIS.
 • Veda ateinančių laikotarpių sąnaudas įtraukiant į buhalterinės apskaitos registrus naudodamasis (FVAIS) ir analizuoja išankstinius apmokėjimus.
 • Kas mėnesį teikia duomenis Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjui apie kreditinį ir debetinį įsiskolinimą biudžeto vykdymo ataskaitai sudaryti.
 • Išrašo sąskaitas – faktūras tiekėjams už suteiktas paslaugas.
 • Vadovaujantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymais dėl telefoninių limitų nustatymo, kontroliuoja ir sudaro faktinę mėnesinę telefoninių pokalbių suvestinę ir pateikia sumas, kurias reikia išskaičiuoti iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokesčio, kad lėšos ryšiams būtų naudojamos efektyviai.
 • Dalyvauja įstaigos metinėje turto inventorizacijoje, rengia metinės inventorizacijos dokumentus, pateikia juos komisijoms nariams, suformuoja metinės inventorizacijos suvestinę.
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant finansinės atskaitomybės klausimus.
 • Užtikrina buhalterinių dokumentų bylų įforminimą ir tinkamą saugojimą, kad jos atitiktų teisės aktų reikalavimus ir nustatyta tvarka būtų perduodamos į archyvą.
 • Vykdo kitus su Finansų ir strateginio planavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį finansinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį buhalterijoje.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje įstaigų finansuojamų iš valstybės biudžeto ir viešųjų įstaigų teisės aktus, reglamentuojančius apskaitą, atskaitomybę, darbo santykius ir darbo apmokėjimą, darbinėje veikloje naudojamus Lietuvos Respublikos ir ES įstatymus.
 • Mokėti savarankiškai organizuoti savo veiklą, pasirinkti darbo metodus, apibendrinti buhalterinius duomenis ir rengti ataskaitas.
 • Mokėti sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti taikyti jas praktikoje.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programinių paketu, Finansų valdymo apskaitos informacine sistema (toliau - FVAIS).

 

Finansų ir strateginio planavimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos 

 

Skyriaus uždaviniai:

1. Organizuoti savalaikį ir teisingą finansinių-ūkinių operacijų fiksavimą, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai skirtų valstybės biudžeto, nebiudžetinių lėšų, turto, įsipareigojimų bei įteisintos kitos veiklos apskaitą.

2. Organizuoti ir tvarkyti buhalterinę, finansinę ir statistinę atskaitomybę Finansų ministerijos ir kitų institucijų nustatyta tvarka.

3. Rengti su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos departamentais ir kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūriniais padaliniais, apibendrinti ir teikti Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės biudžeto lėšų, reikalingų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymui bei kitiems tikslams.

4. Rengti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išlaidų sąmatą, koordinuoti kitų pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas skirtų lėšų sąmatų rengimą.

5. Užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planų, investicijų projektų bei šių planų ir projektų vykdymo ataskaitų rengimą.

6. Vykdyti finansinės – ūkinės veiklos analizę.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

1. Kontroliuoja patvirtintų išlaidų sąmatų vykdymą ir apskaito išlaidas pagal išlaidų sąmatų straipsnius.

2. Rūpinasi, kad biudžetinių išlaidų sąmatoje numatytos lėšos būtų laiku gaunamos.

3. Apskaito visas pinigines lėšas, prekines ir materialines vertybes bei pagrindines priemones ir laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija, naudojantis kompiuterizuota Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (toliau – FVAIS).

4. Vykdo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos finansų kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos biudžeto vykdymo ataskaitas, metines veiklos ataskaitas, tarpines ir metines finansines atskaitomybes kurias patvirtinus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui, teikia Teisingumo ministerijai.

6. Ruošia ir teikia nustatytos formos ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei ir kitoms valstybės institucijoms.

7. Vykdo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo apskaitą, kontroliuoja, kad būtų teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, laiku mokami tarnybiniai atlyginimai, teisingai suskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčiai į biudžetą ir Socialiniam draudimo skyriui rengia ir išduoda atitinkamas pažymas besikreipiantiems piliečiams.

8. Kasmet rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojams patvirtintos formos pažymas apie Lietuvos Respublikos gyventojui išmokėtas išmokas, nemokamai išduotą turtą, suteiktas paslaugas bei išskaičiuotus mokesčius ir užtikrina pateiktų duomenų teisingumą.

9. Tvarko atskaitingų asmenų apskaitą, kontroliuoja, kad būtų laiku atsiskaitoma už išduotas lėšas.

10. Vykdo bankinius atsiskaitymus, spausdina mokestinius pavedimus, seka biudžeto lėšų likučius atsiskaitomosiose sąskaitose.

11. Teikia Finansų ministerijos Iždo departamentui paraiškas dėl biudžetinių lėšų gavimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išlaidoms padengti, naudojantis kompiuterizuota Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS).

12. Tvarko biudžetinių įstaigų pajamų lėšas pagal patvirtintas programų sąmatas.

13. Organizuoja ir koordinuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, piniginių lėšų, darbų, atsiskaitymų bei kito turto apskaitą ir metinę inventorizaciją, ruošia jų dokumentaciją ir įtraukia inventorizacijos rezultatus į apskaitą.

14. Tvarko ir teikia pasiūlymus dėl FVAIS tobulinimo bei pritaikymo prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos poreikių sistemos priežiūrą vykdantiems asmenims.

15. Kontroliuoja, kad būtų teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kreditoriams, įtraukti nurašymo ir likvidavimo aktų duomenis į apskaitą.

16. Kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai, finansiniai ištekliai.

17. Sudaro einamųjų metų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos programų sąmatas pagal patvirtintus asignavimus ir teikia tvirtinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui.

18. Organizuoja ir kartu su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojais rengia Strateginio veiklos plano formų pildymą, teikia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui tvirtinti ir nustatytais terminais teikia Teisingumo ministerijai paraišką dėl ateinančių metų biudžetinių lėšų poreikio.

19. Organizuoja ir kartu su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojais rengia Valstybės kapitalo investicijų planus ir teikia Teisingumo ministerijai paraišką dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ateinančių metų lėšų poreikio investicijoms.

20. Rengia įkainius už atliktus laboratorinius tyrimus, gaminių kokybės įvertinimą (ekspertizę) ir kitas teikiamas paslaugas.

21. Užtikrina buhalterinėje apskaitoje įtraukti apskaičiuotas baudų pajamas.

22. Atlieka Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos finansinės – ūkinės veiklos analizę.

23. Nuosekliai seka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus buhalterinės apskaitos bei finansiniais klausimais ir apie tai informuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorių.

24. Laiku perduoda Finansų ir strateginio planavimo skyriaus dokumentus į archyvą, seka, kad būtų tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos.