en

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyrius

Inga Grinevičė, l. e. skyriaus vedėjos pareigas

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų įgyvendinimas;
 • Kontroliuoja Ekonominių interesų departamento Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos savalaikiai, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Ekonominių interesų departamento Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus, kitų skyrių parengtus raštus ir kitus dokumentus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei asociacijomis, siekiant įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos srityse;
 • Organizuoja vartotojų ir kitų asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimą dėl galimų Reklamos, Tabako kontrolės, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų pažeidimų;
 • Organizuoja medžiagos dėl Reklamos, Tabako kontrolės, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų pažeidimų pateikimą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją, pagal kompetenciją organizuoja procesinių dokumentų projektų rengimą teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka teisės aktų projektų rengimą, įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėti ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams srityse;
 • Pagal kompetenciją analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą;
 • Dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, informavimą ir konsultavimą reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams klausimais, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą apie vartotojų teises minėtose srityse;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose bei atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, siekiant įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams kontrolės srityse;
 • Organizuoja ir vykdo Reklamos, Tabako kontrolės, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų nuostatų, kurių kontrolė priskirta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai, pažeidimų priežiūrą (monitoringą);
 • Organizuoja informacinės medžiagos, susijusios su skyriaus kuruojamomis sritimis, teikimą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetiniam portalui;
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu koordinuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės;
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad jie laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą, siekiant užkirsti kelią korupcijos apraiškoms;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • Pagal kompetenciją konsultuoja ūkio subjektus, dalyvauja rengiant teisės aktų ir teisės aktų pakeitimų projektus, teikia siūlymus keisti nepagrįstą teisinį reguliavimą ir įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teises aktų reikalavimų, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Ekonominių interesų departamento Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Ekonominių interesų departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Tabako kontrolės, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu bei reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir nesąžiningą komercinę veiklą, taip pat išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų praktiką reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer programomis.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

Vyriausioji specialistė Justina Kirstukė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos srityje, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką.
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos įstatymų ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetenciją, pagal kompetenciją rengia procesinių dokumentų projektus teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą.
 • Teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą.
 • Pagal kompetenciją tiria skundus, prašymus, pranešimus dėl galimų Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo bei galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams, nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais.
 • Pagal kompetenciją analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse.
 • Vykdo nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimų laikymosi priežiūrą (monitoringą) dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų bei skleidžiamos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo priežiūrą, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Ekonominių interesų departamento Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Ekonominių interesų departamento direktoriaus ir Ekonominių interesų departamento Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.
 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir darbo patirtį vartotojų teisių apsaugos, reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos srityje.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu bei reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius reklamą ir nesąžiningą komercinę veiklą, taip pat išmanyti ir sugebėti taikyti Lietuvos ir Europos Sąjungos teismų praktiką reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausioji specialistė Ignė Tebėrienė 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos srityje, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką.
 • Rengia medžiagą Tarnybos komisijos posėdžiams dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo ir Reklamos įstatymų pažeidimų pagal Tarnybos kompetenciją, pagal kompetenciją rengia procesinių dokumentų projektus teismams, siekiant užtikrinti tinkamą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą.
 • Teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą.
 • Pagal kompetenciją tiria skundus, prašymus, pranešimus dėl galimų Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo ir Reklamos įstatymų pažeidimų, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams, nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais.
 • Pagal kompetenciją analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą.
 • Tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Tarnybos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse.
 • Vykdo nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimų laikymosi priežiūrą (monitoringą) dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų bei skleidžiamos reklamos atitikimo Reklamos įstatymo priežiūrą, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitais Tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, siekiant užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
 • Vykdo kitus su Tarnybos ir Ekonominių interesų departamento Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Ekonominių interesų departamento direktoriaus ir Ekonominių interesų departamento Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą.
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Visuomenės informavimo ir kitus su vartotojų teisių apsauga bei visuomenės informavimu ir reklama susijusius įstatymus bei teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Europos Sąjungos bei tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityse, išmanyti su šiomis sritimis susijusią teismų praktiką.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.

 

Skyriaus uždaviniai:

 

1. pagal kompetenciją organizuoti valstybinės vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimą reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityse;

2. pagal kompetenciją vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų, kurias jai numato Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymai, įgyvendinimą.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

1. vykdo Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų nustatytų draudimų ir reikalavimų pažeidimų priežiūrą (monitoringą); 

2. pagal kompetenciją rengia medžiagą dėl Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų pažeidimų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams;

3. kartu su Teisės ir personalo skyriumi pagal kompetenciją dalyvauja rengiant procesinius dokumentus teismams ir atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, tarptautinėse ir užsienio institucijose bei specialiose nacionalinėse ir tarptautinėse darbo grupėse skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4. pagal kompetenciją atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ir rengia išvadų projektus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų atitikimo valstybės politikai vartotojų teisių apsaugos srityje;

5. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų bei paslaugų teikėjų švietimo programų įgyvendinimą vartotojų teisių apsaugos srityje, jų informavimą bei konsultavimą;

6. pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų skundus bei prašymus dėl Reklamos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų galimų pažeidimų;

7. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;

8. organizuoja vartotojų švietimą Lietuvos regionuose kartu su valstybės ir savivaldos institucijomis, švietimo ir ugdymo įstaigomis, verslo informacijos centrais ir kt., informacinės medžiagos (lankstinukų, atmintinių, leidinių ir kt.) apie vartotojų teises įvairiose vartojimo srityse rengimą, leidybą ir platinimą;

9. rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos projektus vartotojų švietimo srityje, teikia techninę pagalbą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūriniams padaliniams rengiant vartotojų švietimo programas ir projektus;

10. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja rengiant ir vykdant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos strategijos švietimo priemones, skirtas vartotojams, gamintojams, pardavėjams, paslaugų teikėjams, platintojams;

11. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, asociacijomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais;

12. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;

13. teikia informacinę medžiagą, susijusią su skyriaus kuruojamomis sritimis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos internetiniam portalui;

14. pagal kompetenciją vykdo kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Ekonominių interesų departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus.