en

Rekreacinių paslaugų skyrius

Skyriaus vedėjas 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų, organizuoja ir gina vartotojų interesus įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse;
 • Kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus, teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad jie laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisė aktų nuostatas.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, organizuoja ir atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka politiką vartotojų teisių apsaugos turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimo bylas, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas.
 • Dalyvauja nagrinėjant Produktų saugos įstatymo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimo bylas ir vykdant vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę, siekiant užtikrinti įstatymų pavestų funkcijų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai įgyvendinimą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką turizmo ir rekreacinių paslaugų ir pagal kompetenciją rekreacinių paslaugų rinkos priežiūros srityje, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje, rengiant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugą turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse ir pagal kompetenciją rinkos priežiūros rekreacinių paslaugų srityje.
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus turizmo ir rekreacinių paslaugų srityje.
 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais turizmo ir rekreacinių paslaugų ir pagal kompetenciją rinkos priežiūros srityje.
 • Pagal kompetenciją organizuoja informacijos kaupimą, apibendrinimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą turizmo ir rekreacinių paslaugų priežiūros srityse.
 • Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais turizmo ir rekreacinių paslaugų priežiūros srityje, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos.
 • Užtikrina tinkamą 2010 m. gegužės 12 d. Europos Komisijos rekomendacijos Nr. SEK(2010)572 reikalavimų įgyvendinimą, siekiant, kad informacija apie vartotojų skundus ir paklausimus visoje Europos Sąjungoje būtų renkama vadovaujantis vienodais kriterijais.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir užtikrinant rekreacinių paslaugų rinkos priežiūrą, ar į rinką tiekiamos rekreacinės paslaugos atitinka produktų saugą, kokybę, informacijos teikimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių rekreacinių paslaugų priežiūros duomenis, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas rekreacinių paslaugų rinkos priežiūros srityje.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant pavojingų rekreacinių paslaugų pašalinimo iš rinkos priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, rekreacinių paslaugų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina rekreacinių paslaugų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje.
 • Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus rinkos priežiūros klausimais, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti.
 • Pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir informaciją, rengia metodines rekomendacijas asmenims rekreacinių paslaugų rinkos priežiūros klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti rekreacinių paslaugų rinkos priežiūrą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Užtikrina atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, kitose tarptautinėse organizacijose, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo, Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities, teisės ir (ar) viešo administravimo mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį turizmo ar rekreacinių paslaugų srityse.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį Administracinių teisės pažeidimų, Kelių transporto, Vidaus vandenų transporto, Geležinkelio transporto kodeksais, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Turizmo, Aviacijos, Prekybinės laivybos, Visuomenės sveikatos priežiūros, Produktų saugos, Vietos savivaldos įstatymus, Visuomenės sveikatos priežiūros, Kūno kultūros ir sporto ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Europos Sąjungos bei tarptautinius teisės aktais turizmo ir rekreacinių, pavojingų paslaugų srityse.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.
 

Vyriausioji specialistė Greta Jočienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus bei teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugą turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus) susijusius su turizmo ir rekreacinių paslaugų teikimu, pagal kompetenciją vykdo vartotojų ir kitų asmenų konsultavimą, rengia raštų bei vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų tinkamai ir nustatytu laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse.
 • Skyriaus vedėjui pavedus rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka dėl vartotojų teisių pažeidimų turizmo ir rekreacinių paslaugų teikimo srityse, siekiant apginti vartotojų teises ir interesus bei užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Kartu su Teisės ir personalo skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Kartu su Teisės skyriumi dalyvauja teismuose įtraukus Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą į bylos nagrinėjimą dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas.
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo  40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant rekreacinių paslaugų rinkos priežiūrą, ar į rinką tiekiamos rekreacinės paslaugos atitinka produktų saugą, kokybę, informavimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių rekreacinių paslaugų priežiūros duomenis, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas rekreacinių paslaugų rinkos priežiūros srityje.
 • Esant poreikiui, vykdo rinkos priežiūrą ir atlieka patikrinimus, dalyvauja organizuojant pavojingų rekreacinių paslaugų pašalinimo iš rinkos priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus rinkos priežiūros klausimais rekreacinių paslaugų srityje, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti.
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos klausimais turizmo ir rekreacinių paslaugų teikimo srityse, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais.
 • Teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis nagrinėjant klausimus turizmo ir rekreacinių paslaugų teikimo srityse, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką turizmo ir rekreacinių srityse.
 • Pagal kompetenciją tvarko Skyriui priskirtą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalį bei kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Nesudaro savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms, nedelsiant praneša Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui apie pastebėtą ar sužinotą korupcinio pobūdžio pažeidimą, apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo atžvilgiu vykdomą nusikalstamą (korupcinę) veiką ar bandymą paveikti kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojus rengiant ar priimant sprendimus.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planą, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės.
 • Teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plano bei rengia skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai ir funkcijos.
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Vykdo kitus, su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir  Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, Departamento direktoriaus, jo pavaduotojo bei Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų patirties vartotojų teisių apsaugos srityje stažą. 
 • Gerai išmanyti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį, Administracinių teisės pažeidimų Geležinkelių transporto, Kelių transporto, Vidaus vandenų transporto kodeksus, Vartotojų teisių apsaugos, Aviacijos, Turizmo, Prekybinės laivybos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Europos Sąjungos bei tarptautinius teisės aktais turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje. 
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu.
 

Vyriausioji specialistė Živilė Vyšniauskienė 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus bei teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugą turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus) susijusius su turizmo ir rekreacinių paslaugų teikimu, pagal kompetenciją vykdo vartotojų ir kitų asmenų konsultavimą, rengia raštų bei vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų tinkamai ir nustatytu laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse.
 • Skyriaus vedėjui pavedus rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka dėl vartotojų teisių pažeidimų turizmo ir rekreacinių paslaugų teikimo srityse, siekiant apginti vartotojų teises ir interesus bei užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Kartu su Teisės ir Personalo skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Kartu su Teisės skyriumi dalyvauja teismuose įtraukus Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą į bylos nagrinėjimą dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas.
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo  40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir vykdant rekreacinių paslaugų rinkos priežiūrą, ar į rinką tiekiamos rekreacinės paslaugos atitinka produktų saugą, kokybę, informavimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių rekreacinių paslaugų priežiūros duomenis, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas rekreacinių paslaugų rinkos priežiūros srityje.
 • Esant poreikiui, vykdo rinkos priežiūrą ir atlieka patikrinimus, dalyvauja organizuojant pavojingų rekreacinių paslaugų pašalinimo iš rinkos priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus rinkos priežiūros klausimais rekreacinių paslaugų srityje, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti.
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos klausimais turizmo ir rekreacinių paslaugų teikimo srityse, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais.
 • Teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis nagrinėjant klausimus turizmo ir rekreacinių paslaugų teikimo srityse, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką turizmo ir rekreacinių srityse.
 • Pagal kompetenciją tvarko Skyriui priskirtą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalį bei kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Nesudaro savo veiksmais ar neveikimu sąlygų korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms, nedelsiant praneša Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui apie pastebėtą ar sužinotą korupcinio pobūdžio pažeidimą, apie valstybės tarnautojo ar darbuotojo atžvilgiu vykdomą nusikalstamą (korupcinę) veiką ar bandymą paveikti kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojus rengiant ar priimant sprendimus.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos planą, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės.
 • Teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos plano bei rengia skyriaus veiklos ataskaitas tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai ir funkcijos.
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Vykdo kitus, su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir  Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, Departamento direktoriaus, jo pavaduotojo bei Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų patirties vartotojų teisių apsaugos srityje stažą.
 • Gerai išmanyti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį, Administracinių teisės pažeidimų Geležinkelių transporto, Kelių transporto, Vidaus vandenų transporto kodeksus, Vartotojų teisių apsaugos, Aviacijos, Turizmo, Prekybinės laivybos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Europos Sąjungos bei tarptautinius teisės aktais turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Rekreacinių paslaugų skyriaus uždaviniai ir funkcijos 

 

Skyriaus uždaviniai:

 

1. Organizuoti valstybinės vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimą turizmo (kelionių organizavimo, turistų informavimo, apgyvendinimo, vežimo, pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių įgyvendinimo) ir rekreacinių (su sportu ir pomėgiais susijusių; kultūros ir pramogų) paslaugų srityse.

2. Pagal kompetenciją organizuoti ir vykdyti rekreacinių paslaugų rinkos priežiūrą ir užtikrinti patikrinimų vykdymą.

3. Pagal kompetenciją užtikrinti turizmo ir rekreacinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą ir pagal kompetenciją rekreacinių paslaugų rinkos priežiūrą reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą.

4. rengti ir/ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus nuostatų 4.1 punkte nurodytose srityse, atlikti rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą.

5. pagal kompetenciją atstovauti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

6. Pagal kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei vartotojų asociacijomis.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

 1. nagrinėja vartotojų skundus, prašymus dėl turizmo ir rekreacinių paslaugų; 
 2. 1. Pagal kompetenciją dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų, kurias jai numato Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Produktų saugos įstatymas, įgyvendinime.
 3. 2. Koordinuoja ir, esant poreikiui, vykdo į rinką tiekiamų rekreacinių paslaugų atitikimo nustatytiems privalomiems saugos, kokybės, informavimo ir kitiems teisės aktams kontrolę ir pavojingų rekreacinių paslaugų sustabdymą ar uždraudimą.
 4. 3. Koordinuoja ir, esant poreikiui, vykdo pavojingų rekreacinių paslaugų pašalinimo iš rinkos priežiūrą ir patikrinimus.
 5. 4. Organizuoja rekreacinių paslaugų, galinčių sukelti pavojų žmogaus sveikatai, gyvybei ar turtui, valstybinę saugos ekspertizę.
 6. 5. Analizuoja rekreacinių paslaugų saugos ir vartotojų teisių pažeidimus, jų atsiradimo priežastis ir, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.
 7. 6. teikia mokslo įstaigoms pasiūlymus bei užsako mokslo tiriamąsias užduotis rekreacinių paslaugų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais.
 8. 7. Pagal kompetenciją gyvendina Europos Sąjungos teisės aktus bei vykdo Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus rekreacinių paslaugų saugos, kokybės, informavimo, informacijos apie rekreacinių paslaugas teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, srityse.
 9. 8. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo.
 10. 9. Pagal kompetenciją atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų projektų analizę dėl šių teisės aktų atitikimo valstybės politikai vartotojų teisių apsaugos srityje.
 11. 10. Pagal kompetenciją rengia ir/ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su turizmo ir rekreacinių paslaugų reglamentavimu, vartotojų teisių apsauga, projektus.
 12. 11. Pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus.
 13. 12. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį ir Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant jų parengtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus.
 14. 13. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, teikiant pasiūlymus teisės aktų rengimo ir teisės aktų taikymo klausimais.
 15. 14. pagal kompetenciją rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Produktų saugos įstatymo pažeidimo, bei vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka.
 16. 15. pavedus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.
 17. 16. Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant, rengiant ar koordinuojant teisės aktų ar programų projektus vartotojų teisių apsaugos turizmo ir rekreacinių paslaugų ir pagal kompetenciją rinkos priežiūros srityse klausimais.
 18. 17. Dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą, konsultavimą vartotojų teisių apsaugos ir pagal kompetenciją rinkos priežiūros klausimais turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 19. 18. Pagal kompetenciją kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir pagal kompetenciją rinkos priežiūros klausimais, teikia išvadas ir siūlymus.
 20. 19. Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos ir pagal kompetenciją rinkos priežiūros klausimais turizmo ir rekreacinių paslaugų srityse.
 21. 20. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą.
 22. 21. Tvarko Skyriui priskirtą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalį.
 23. 22. Pagal kompetenciją vykdo kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, Departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo pavedimus ir nurodymus.