en

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius

Vedėja Dalia Malinauskienė 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja ir kontroliuoja Tarptautinių reikalų skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų.
 • Kontroliuoja Tarptautinių reikalų skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos savalaikiai, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Tarptautinių reikalų skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus ir kitus teisės aktus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų dėl Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių organizacijų teisės aktų projektų, priskiriamų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai, rengimą ir, esant reikalui, derinimą su kitomis suinteresuotomis institucijomis, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos atstovavimą vartotojų teisių apsaugos teisėkūros procese tarptautiniame  lygmenyje.
 • Organizuoja ir atlieka Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros politikos bei teisės aktų įgyvendinimu, projektų, rengimą, įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros  srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros politiką.
 • Atlieka antikorupcinį rengiamų teisės aktų projektų vertinimą.
 • Koordinuoja informacijos teikimą Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų institucijoms, užsienio valstybėms bei skubios informacijos apie nesaugius gaminius teikimą Europos Komisijai per RAPEX sistemą, siekiant įgyvendinti RAPEX sistemos ryšių palaikymo institucijos funkcijas Lietuvoje.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant jų parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus bei pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis Lietuvos bei užsienio valstybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje, kad būtų užtikrintas Europos Sąjungos vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros teisės aktų ir politikos tikslų įgyvendinimas.
 • Organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių paramos projektų, kuriuose dalyvauja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, įgyvendinimą, siekiant tinkamai pasinaudoti tokių projektų teikiama parama ir stiprinti vartotojų apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros specialistų gebėjimus.
 • Koordinuoja Europos vartotojų centro Lietuvoje veiklą, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos dalyvavimą Europos vartotojų centrų tinklo veikloje.
 • Organizuoja ir koordinuoja informacijos apie vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros politiką bei jos įgyvendinimo praktiką užsienio valstybėse kaupimą, analizavimą bei sisteminimą, siekiant pritaikyti šią informaciją įgyvendinant Lietuvos vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros politiką.
 • Organizuoja ir koordinuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bendradarbiavimą ir dalyvavimą Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo (ICPEN), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir kitų tarptautinių organizacijų Veikloje, organizuojamose darbo grupėse, komitetuose ir kituose susitikimuose, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja instituciją užsienyje, kad būtų užtikrintas tinkamas Lietuvos tarptautinis bendradarbiavimas vartotojų teisių apsaugos bei ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.
 • Koordinuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo nuostatų vykdymą Lietuvoje bei dalyvauti įgyvendinant šį reglamentą, siekiant užtikrinti efektyvų tarpvalstybinį bendradarbiavimą ginant vartotojų interesus.
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos pranešimams ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu koordinuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės.
 • Prireikus inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja tarptautinių sutarčių bei susitarimų projektų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai priskirtose srityse, rengimą bei juos rengia, siekiant dvišalio ar daugiašalio bendradarbiavimo vartotojų teisių apsaugos bei ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.
 • Koordinuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų komandiruočių, tarptautinių konferencijų, seminarų, užsienio valstybių delegacijų ir atstovų vizitų Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, organizavimą, koordinuoja bei kontroliuoja Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje gautų ir siunčiamų raštų vertimą, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos atstovavimą tarptautiniame lygmenyje vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo skyriuje korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Valstybės tarnautojas vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Tarptautinių reikalų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 4 metų bendro darbo stažą.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Valstybės tarnybos, Korupcijos prevencijos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Reklamos ir kitus su valstybės tarnyba, vartotojų teisių apsauga, ne maisto produktų rinkos priežiūra bei darbo santykiais susijusius teisės aktus, Europos Sąjungos vartotojų politikos strategiją bei Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą ir ne maisto produktų rinkos priežiūrą, nuostatas. Žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Strateginio planavimo metodiką. Gerai išmanyti ir sugebėti vadovautis Europos teisingumo teismo praktika vartotojų teisių apsaugos bei ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer programomis.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip C1 lygiu.
  

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus uždaviniai ir funkcijos 

 

Skyriaus uždaviniai:

 

1. Pagal kompetenciją prisidėti įgyvendinant valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką.

2. Organizuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos, susijusios su Lietuvos Respublikos naryste Europos Sąjungoje ir kitose tarptautinėse organizacijose, įgyvendinimą.

3. Organizuoti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos tinkamą atstovavimą ir bendradarbiavimą jos kompetencijai priskirtose srityse su užsienio valstybių ir tarptautinėmis vartotojų teisių apsaugos institucijomis bei organizacijomis.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. Organizuoja Lietuvos Respublikos pozicijų dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų, priskiriamų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai, rengimą ir, esant reikalui, derinimą su kitomis suinteresuotomis institucijomis.

2. Organizuoja Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių projektų, kuriuose dalyvauja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, įgyvendinimą.

3. Įgyvendina Bendrosios ryšių palaikymo tarnybos funkcijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo.

4. Įgyvendina RAPEX ryšių palaikymo institucijos Lietuvoje funkcijas pagal Europos Komisijos sprendimą 2010/15/EC, kuriuo nustatomos Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemos RAPEX naudojimo gairės.

5. Organizuoja informacijos teikimą Europos Sąjungos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir užsienio valstybėms.

6. Organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos dalyvavimą Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo (ICPEN), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) veikloje bei koordinuoja dalyvavimą kitų tarptautinių organizacijų veikloje (FIN-NET, PROSAFE, ICSMS ir kt.).

7. Organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bendradarbiavimą su užsienio valstybių vartotojų teisių gynimo institucijomis.

8. Prireikus inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja tarptautinių sutarčių bei susitarimų projektų, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai priskirtose srityse, rengimą.

9. Organizuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovavimą užsienyje;5.7. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus.

10. Dalyvauja rengiant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos priimamų teisės aktų, susijusių su Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų vartotojų teisių apsaugos politikos ir teisės aktų įgyvendinimu, projektus.

11. Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie vartotojų apsaugos politiką bei jos įgyvendinimo praktiką užsienio valstybėse.

12. Užtikrina neoficialų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos gaunamų ir siunčiamų į užsienį raštų vertimą.

13. Organizuoja tarptautines konferencijas, seminarus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojų komandiruotes, užsienio svečių vizitus.

14. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus.

15. Dalyvauja rengiant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą.

16. Vykdo kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.