en

Teisės skyrius

Vedėja Audronė Kaušylienė 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja ir kontroliuoja Teisės skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų įgyvendinimas.
 • Kontroliuoja Teisės skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus ir kitus teisės aktus, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektų vartotojų teisių apsaugos bei rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse rengimą, analizę, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, atlieka rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, ar šie aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.
 • Nagrinėja skundus, pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ar kitokio pobūdžio raštus, priskirtinus skyriaus kompetencijai, rengia į juos atsakymų projektus.
 • Organizuoja ir atlieka skundų nagrinėjimą dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.
 • Organizuoja ir atlieka teisinį skundų, persiųstų Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisingumo ministerijos, įvertinimą, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Organizuoja ir rengia ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus teismams Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojų teises ir interesus.
 • Organizuoja ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus priimamų įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo taikymą Lietuvoje nuostatas, siekiant užtikrinti efektyvų tarpvalstybinį bendradarbiavimą ginant vartotojų interesus.
 • Dalyvauja nagrinėjant Produktų saugos įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo bylas ir vykdant vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę, siekiant užtikrinti įstatymų pavestų funkcijų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai įgyvendinimą.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse.
 • Analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos bei rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, jų taikymo praktikos problemas, teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Teikia teisines konsultacijas struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo klausimais bei pagal kompetenciją kontroliuoja priimamų sprendimų teisėtumą ir teisinį pagrįstumą, vizuoja kitų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių parengtus teisės aktus ir raštus, konsultuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su teisės aktų taikymu bei su jų tiesioginių funkcijų vykdymu.
 • Dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse klausimais.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, organizuoja ir atlieka korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu koordinuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės.
 • Organizuoja skyriui priskirtos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalies tvarkymą, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą bei rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Teikia pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir nuobaudų skyrimo bei skyriaus veiklos tobulinimo.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Teisės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį vartotojų teisių apsaugos srityje.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Maisto, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Energetikos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Korupcijos prevencijos, Administracinių bylų teisenos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga bei rinkos priežiūra ne maisto produktų srityje susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą bei rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Turėti patirties rengiant teisės aktų (Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų) projektus.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.
  

Vyriausioji specialistė Irina Martinkevič 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje.
 • Nagrinėja prašymus (skundus) dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimų dėl nesąžiningų sąlygų taikymo projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.
 • Atlieka teisinį prašymų (skundų), persiųstų Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, įvertinimą, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityse.
 • Rengia ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus teismams, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą bei siekiant apginti vartotojų teises ir interesus. Rengia atsiliepimus ir atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose esant skundams dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų (neveikimo), siekiant tinkamai apginti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus.
 • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus priimamų įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityje.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtose srityse, taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų bei jų derinimo.
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse klausimais.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus leidimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos posėdžiuose, teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą.
 • Skyriaus vedėjui pavedus, teikia teisines konsultacijas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo klausimais bei pagal kompetenciją kontroliuoja priimamų sprendimų teisėtumą ir teisinį pagrįstumą, vizuoja kitų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių parengtus teisės aktus ir raštus, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, konsultuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su teisės aktų taikymu bei su jų tiesioginių funkcijų vykdymu, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje reglamentuojančių teisės aktų taikymą.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir teisinio darbo patirties vartotojų teisių apsaugos srityje (atstovavimo teismuose, teisminių dokumentų rengimo).
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Maisto, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 

Vyriausioji specialistė Dovilė Dulkienė


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus vartotojų teisių apsaugos srityje, vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.
 • Nagrinėja vartotojų prašymus (skundus) dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimų dėl nesąžiningų sąlygų taikymo projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą.
 • atlieka teisinį prašymų (skundų), persiųstų Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, įvertinimą, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityse.
 • Rengia ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus teismams, Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą bei siekiant apginti vartotojų teises ir interesus. Rengia atsiliepimus ir atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose esant skundams dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų (neveikimo), siekiant tinkamai apginti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus.
 • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus priimamų įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrinant vartotojų teisių apsaugą bei rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interesus visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, įgyvendinant valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų bei jų derinimo.
 • Dalyvauja vykdant vartotojų, gamintojų, prekių pardavėjų ir paslaugų teikėjų švietimą, informavimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse klausimais.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus leidimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos posėdžiuose, teikia pasiūlymus teisės aktų rengimo ir taikymo klausimais, siekiant užtikrinti skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimą.
 • Skyriaus vedėjui pavedus, teikia teisines konsultacijas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo klausimais bei pagal kompetenciją kontroliuoja priimamų sprendimų teisėtumą ir teisinį pagrįstumą, vizuoja kitų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių parengtus teisės aktus ir raštus, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, konsultuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisiniais klausimais, susijusiais su teisės aktų taikymu bei su jų tiesioginių funkcijų vykdymu, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityse reglamentuojančių teisės aktų taikymą.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalui skirtą informaciją.
 • Bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą bei rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, bei teisinio darbo patirties vartotojų teisų apsaugos srityje.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinio proceso kodeksą, Civilinį kodeksą, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo, Reklamos, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, Administracinių bylų teisenos, Korupcijos prevencijos įstatymus, kitus su vartotojų teisių apsauga ir rinkos priežiūra ne maisto produktų srityje susijusius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą. Be to, gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisių apsaugą bei rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip B2 lygiu.

 

Teisės skyriaus uždaviniai ir funkcijos 

 

Skyriaus uždaviniai:

 

1. Rengti ir/ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų bei norminių dokumentų projektus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.

2. Vertinti, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus, nustatyta tvarka juos vizuoti.

3. Pagal kompetenciją užtikrinti vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą.

4. Teikti išvadas ir pasiūlymus teisės taikymo klausimais vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.

5. Pagal kompetenciją spręsti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai kylančias teisines problemas ir kontroliuoti priimamų sprendimų teisėtumą ir teisinį pagrįstumą.

6. Atstovauti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

7. Kontroliuoti ir įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje.

8. Pagal kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei vartotojų asociacijomis.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

1. Pagal kompetenciją rengia ir/ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų bei norminių dokumentų projektus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.

2. Pagal kompetenciją vertina, ar Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

3. Atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų projektų analizę, prireikus rengia ir teikia išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ar teisės aktai atitinka valstybės politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse.

4. Atlieka parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, konsultuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus korupcijos prevencijos teisiniais klausimais.

5. Nagrinėja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus.

6. Analizuoja galiojančius teisės aktus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse, jų taikymo praktikos problemas, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

7. Rengia teismams ieškinių projektus dėl vartotojų viešojo intereso gynimo bei išvadų projektus Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylų nagrinėjimą.

8. Atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

9. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant jų parengtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus.

10. Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos nutarimų projektus dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.

11. Atlieka teisinį prašymų (skundų), persiųstų Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisingumo ministerijos, įvertinimą.

12. Gavus iš kitų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių įvertinimo medžiagą dėl korupcijos tikimybės šiuose padaliniuose, atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje kiekvienų metų III ketvirtyje ir užtikrina informacijos apie tai pateikimą Teisingumo ministerijai.

13. Įgyvendina korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir kontroliuoja jų laikymąsi Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje.

14. Užtikrina, kad pateiktos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių ar skyriaus parengtos sutartys, kurias pasirašo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius, atitiktų teisės aktų reikalavimus.

15. Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vidaus tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus.

16. Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei vartotojų asociacijomis, konsultuoja vartotojus vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse klausimais.

17. Pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus.

18. Teikia teisines konsultacijas struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo klausimais ir pagal kompetenciją kontroliuoja priimamų sprendimų teisėtumą ir teisinį pagrįstumą, vizuoja kitų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių parengtus teisės aktus ir raštus.

19. Nuolat seka teisės aktų kaitą priskirtoje srityje, operatyviai informuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorių, struktūrinių padalinių vadovus ir kitus darbuotojus apie aktualius teisės aktų pakeitimus.

20. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, teikiant pasiūlymus teisės aktų rengimo ir teisės aktų taikymo klausimais.

21. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą.

22. Tvarko skyriui priskirtą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalį.

23.  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą, informavimą ir konsultavimą.

24. Pagal kompetenciją vykdo kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus.