en

Vartojimo paslaugų skyrius

Kristina Čeponaitė l. e. skyriaus vedėjos pareigas


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų etikos principų, organizuoja ir gina vartotojų interesus įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityje.
 • Kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų vykdomų darbų apimtis, atliekamų darbų kokybę, duotų užduočių ir pavedimų savalaikį įvykdymą, kad užduotys būtų atliekamos laiku, pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei tikrina ir vizuoja Skyriaus ir kitų struktūrinių padalinių parengtus raštus, teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, kad jie atitiktų teisės aktų nuostatas ir reikalavimus.
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus laikytis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje, užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir rengia teisės aktų projektus, atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų analizę, atlieka rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus, siekiant nustatyti, ar šie teisės aktai atitinka valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros vartojimo paslaugų srityse.
 • Pagal kompetenciją organizuoja ir užtikrina vartotojų ir kitų asmenų prašymų, skundų tyrimą, esant poreikiui juos tiria, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimo bylas, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo  40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas.
 • Dalyvauja nagrinėjant Produktų saugos įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimo bylas ir vykdant vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę, siekiant užtikrinti įstatymų pavestų funkcijų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai įgyvendinimą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, kad būtų tinkamai ir savalaikiai parengti ir įgyvendinti šio plano uždaviniai ir priemonės.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityje, kad būtų tinkamai atliekamos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje, rengiant teisės aktus ar programas vartotojų teisių apsaugos srityje, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros politiką vartojimo paslaugų srityse.
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus vartojimo paslaugų srityje.
 • Organizuoja ir rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityje.
 • Pagal kompetenciją organizuoja informacijos kaupimą, apibendrinimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, teikia išvadas ir siūlymus, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų priežiūros srityse.
 • Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų priežiūros srityje, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos.
 • Dalyvauja organizuojant ir užtikrinant vartojimo paslaugų rinkos priežiūrą, vertinant, ar į rinką tiekiamos vartojimo paslaugos atitinka produktų saugą, kokybę, informacijos teikimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių vartojimo paslaugų priežiūros duomenis, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas vartojimo paslaugų rinkos priežiūros srityje.
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, vartojimo paslaugų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina vartojimo paslaugų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir užtikrina asmenų pranešimų, skundų rinkos priežiūros klausimais nagrinėjimą, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti.
 • Pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir informaciją, rengia metodines rekomendacijas asmenims vartojimo paslaugų rinkos priežiūros klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti vartojimo paslaugų rinkos priežiūrą.
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką šiose srityse.
 • Užtikrina atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, kitose tarptautinėse organizacijose, siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo, Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės departamento direktoriaus pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo vartojimo paslaugų priežiūros srityje patirtį.
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Maisto, Visuomenės sveikatos priežiūros, Kūno kultūros ir sporto, Vietos savivaldos, Korupcijos prevencijos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, rinkos priežiūra (vartojimo paslaugų srityje), valstybės tarnyba ir viešuoju administravimu susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Europos Sąjungos bei tarptautiniais teisės aktais vartojimo paslaugų srityse.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
 

Vyriausioji specialistė Ona Kušeliauskaitė 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus, skundus, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimus, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo  40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų srityse.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse.
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir kitų valstybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje, tarpinstituciniuose susitikimuose, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką šiose srityse.
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais vartojimo paslaugų srityse.
 • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo vartojimo paslaugų sričiai skirtą informaciją, siekiant užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nuostatų įgyvendinimą.
 • Pagal kompetenciją kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse.
 • Dalyvauja vykdant vartojimo paslaugų rinkos priežiūrą, ar į rinką tiekiamos vartojimo paslaugos atitinka produktų saugą, kokybę, ženklinimą, informacijos teikimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių vartojimo paslaugų priežiūros duomenis, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas vartojimo paslaugų rinkos priežiūros srityje.
 • Esant poreikiui, vykdo rinkos priežiūrą ir atlieka patikrinimus, dalyvauja organizuojant pavojingų vartojimo paslaugų pašalinimo iš rinkos priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą.
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, vartojimo paslaugų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina vartojimo paslaugų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus rinkos priežiūros klausimais vartojimo paslaugų srityje, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti.
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros politiką šiose srityse.
 • Teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityse, siekiant apsaugoti vartotojus nuo jų saugai ir ekonominiams interesams kylančios rizikos.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą inžinerinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Visuomenės sveikatos priežiūros, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, valstybės tarnyba ir viešuoju administravimu susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Europos Sąjungos bei tarptautiniais teisės aktais vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
  

 Vyriausioji specialistė Aurelija Palikšaitė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus), rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimus, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Kartu su Teisės skyriumi dalyvauja teismuose įtraukus Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą į bylos nagrinėjimą dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Dalyvauja organizuojant ir vykdant vartojimo paslaugų rinkos priežiūrą, ar į rinką tiekiamos vartojimo paslaugos atitinka produktų saugą, kokybę, ženklinimą, informacijos teikimą nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių vartojimo paslaugų priežiūros duomenis, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas vartojimo paslaugų rinkos priežiūros srityje;
 • Esant poreikiui, vykdo rinkos priežiūrą ir atlieka patikrinimus, dalyvauja organizuojant pavojingų vartojimo paslaugų pašalinimo iš rinkos priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir nagrinėja asmenų pranešimus, skundus rinkos priežiūros klausimais vartojimo paslaugų srityje, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Esant poreikiui, organizuoja ir vykdo pasiūlymų bei tiriamųjų užduočių mokslo įstaigoms užsakymą, vartojimo paslaugų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais, užtikrina vartojimo paslaugų saugos, kokybės ekspertizių, bandymų ir (ar) tyrimų atlikimą, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas rinkos priežiūros srityje;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityse, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais;
 • Pagal kompetenciją kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse;
 • Dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, taip pat derinant kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros politiką šiose srityse;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Korupcijos prevencijos, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Vietos savivaldos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, valstybės tarnyba ir viešuoju administravimu susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Europos Sąjungos bei tarptautiniais teisės aktais vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

Vyriausiasis specialistas Ernestas Urbšys

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Pagal kompetenciją tiria vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus), rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams nagrinėjant Produktų saugos įstatymo pažeidimus, siekiant užtikrinti objektyvią ir tinkamą vartotojų teisių apsaugą;
 • Rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, pagal kompetenciją tiria skundus dėl galimų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų įstatymų pažeidimų, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas;
 • Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu kartu su Teisės skyriumi atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, įgyvendinant vartotojų teisių apsaugos politiką vartojimo paslaugų srityse;
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis, institucijomis, organizacijomis, nagrinėjant klausimus vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse;
 • Rengia medžiagą seminarams, konferencijoms, spaudos ir kitiems pranešimams vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalyvauja vykdant vartotojų, pardavėjų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje, siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais vartojimo paslaugų srityse;
 • Rengia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo vartojimo paslaugų sričiai skirtą informaciją, siekiant užtikrinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto portalo administravimo taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 • Pagal kompetenciją kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, siekiant tobulinti vartotojų teisių apsaugą vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse;
 • Kartu su Teisės skyriumi rengia ieškinių bei išvadų projektus teismams vykdant vartotojų viešojo intereso gynimą ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą įtraukus į bylos nagrinėjimą, siekiant apginti vartotojo teises ir teisėtus interesus vartojimo paslaugų srityse, kad būtų užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų vykdymas.
 • Esant poreikiui, dalyvauja vykdant vartojimo paslaugų rinkos priežiūrą, ar į rinką tiekiamos vartojimo paslaugos atitinka produktų saugą, kokybę nustatančių teisės aktų reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių vartojimo paslaugų priežiūros duomenis, siekiant tinkamai vykdyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijas vartojimo paslaugų rinkos priežiūros srityje;
 • Esant poreikiui, vykdo rinkos priežiūrą ir atlieka patikrinimus, dalyvauja organizuojant pavojingų vartojimo paslaugų pašalinimo iš rinkos priežiūrą, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus rinkos priežiūros klausimais vartojimo paslaugų srityje, imasi reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti;
 • Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas;
 • Vykdo kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ar jam prilygintą išsilavinimą. 
 • Žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Administracinių nusižengimų kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Produktų saugos, Maisto, Visuomenės sveikatos priežiūros, Vietos savivaldos, Korupcijos prevencijos įstatymus ir kitus su vartotojų teisių apsauga, valstybės tarnyba ir viešuoju administravimu susijusius teisės aktus, taip pat būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Europos Sąjungos bei tarptautiniais teisės aktais vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros srityse;
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros normas, teisės aktų rengimo taisykles ir dokumentų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

 

 

Vartojimo paslaugų skyriaus uždaviniai ir funkcijos 

 

Skyriaus uždaviniai:

 

1. Organizuoti valstybinės vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimą vartojimo paslaugų: maitinimo paslaugų, grožio paslaugų  (apibrėžtų Lietuvos higienos normoje HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“),  neformaliojo ugdymo paslaugų (privačių kursų, mokymų), su gyvūnais augintiniais susijusių paslaugų, avalynės, drabužių, odos ir kailių siuvimo ir taisymo paslaugų, buitinės technikos, elektroninių buitinių aparatų ir kompiuterinės technikos remonto paslaugų, cheminio valymo ir skalbimo paslaugų, medžio apdirbimo ir baldininkų paslaugų, prenumeratos paslaugų ir kt. srityse (išskyrus turizmo, rekreacines ir statybines paslaugas) (toliau – vartojimo paslaugos).

2. Dalyvauti įgyvendinant vartojimo paslaugų (avalynės, drabužių, odos ir kailių siuvimo ir taisymo paslaugų, buitinės technikos, elektroninių buitinių aparatų ir kompiuterinės technikos remonto paslaugų, cheminio valymo ir skalbimo paslaugų, medžio apdirbimo ir baldininkų paslaugų ir kt.) rinkos priežiūros srities politiką ir užtikrinti patikrinimų vykdymą.

3. Pagal kompetenciją užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir rinkos priežiūrą reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą vartojimo paslaugų srityje.

4. Rengti ir/ar dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų projektus nuostatų 4.1 punkte nurodytose srityse, atlikti rengiamų teisės aktų antikorupcinį vertinimą.

5. Pagal kompetenciją atstovauti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

6. Pagal kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei vartotojų asociacijomis.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

1. Nagrinėja vartotojų skundus, prašymus dėl nuostatų 4.1 nurodytų vartojimo paslaugų.

2. Pagal kompetenciją dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcijų, kurias jai numato Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Produktų saugos įstatymas, įgyvendinime.

3. Koordinuoja vartojimo paslaugų saugą ir kokybę nustatančių teisės aktų reikalavimų priežiūrą, esant poreikiui, vykdo rinkos priežiūrą ir atlieka ūkio subjektų patikrinimus.

4. Analizuoja vartojimo paslaugų saugos ir vartotojų teisių pažeidimus, jų atsiradimo priežastis ir, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

5. Esant poreikiui, teikia mokslo įstaigoms pasiūlymus bei užsako mokslo tiriamąsias užduotis vartojimo paslaugų saugos ir kokybės problemų tyrimo klausimais.

6. Įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktus bei vykdo Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus vartojimo paslaugų saugos, kokybės, informacijos apie vartojimo paslaugas teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi, srityse.

7. Pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo.

8. Pagal kompetenciją atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų projektų analizę dėl šių teisės aktų atitikimo valstybės politikai vartotojų teisių apsaugos srityje.

9. Pagal kompetenciją rengia ir/ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartojimo paslaugų reglamentavimu, vartotojų teisių apsauga, projektus.

10. Pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų dokumentų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus.

11. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį ir Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant jų parengtų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus.

12. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, teikiant pasiūlymus teisės aktų rengimo ir teisės aktų taikymo klausimais.

13. Pagal kompetenciją rengia medžiagą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos posėdžiams dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Produktų saugos įstatymo pažeidimo, bei vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka.

14. Pavedus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriui, atstovauja Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai visų lygių bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

15. Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant, rengiant ar koordinuojant teisės aktų ar programų projektus vartotojų teisių apsaugos vartojimo paslaugų ir rinkos priežiūros srityse klausimais.

16. Dalyvauja organizuojant ir vykdant vartotojų, gamintojų ir paslaugų teikėjų švietimą, konsultavimą vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais vartojimo paslaugų srityse.

17. Pagal kompetenciją kaupia, apibendrina informaciją vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, teikia išvadas ir siūlymus.

18. Konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams, valstybės, savivaldybės institucijų specialistams, verslo atstovams vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais vartojimo paslaugų srityse.

19. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą.

20. Tvarko Skyriui priskirtą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainės dalį.

21. Pagal kompetenciją vykdo kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pagal administravimo sritį, Departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus.