en

Vidaus administravimo skyrius

Vedėja Rūta Papreckienė 


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, vykdydamas skyriui priskirtas funkcijas ir spręsdamas skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, pagal kompetenciją paskirsto užduotis, kontroliuoja, kaip jos vykdomos, užtikrina darbo drausmę ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą.
 • Užtikrina Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje parengtų ir gautų su jos veikla susijusių dokumentų registravimą, išsiuntimą, saugojimą, kontroliuoja, kad laiku būtų užregistruoti gauti vartotojų ir kitų asmenų prašymai (skundai) ir pateikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus rezoliucijai bei pagal nurodytą rezoliuciją per dokumentų valdymo sistemą paskirti   vykdytojams tam, kad būtų užtikrintos šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.
 • Organizuoja Tarnybos direktoriaus priimamojo darbą.
 • Kontroliuoja, kad prekių, paslaugų ar darbų pirkimai būtų vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, siekiant sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, taupiai ir racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
 • Kontroliuoja planuojamų atlikti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų plano projekto parengimą pagal Tarnybos pirkimo iniciatorių pateiktus biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ir darbų sąrašus.
 • Organizuoja Tarnybos prekių, darbų ir paslaugų mažos vertės viešųjų pirkimų atlikimą,  ataskaitų pateikimą ir  paskelbimą Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
 • Užtikrina, kad Tarnybos patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitų sutarčių pagrindu valdomas turtas būtų efektyviai ir racionaliai naudojamas, prižiūrimas ir saugojamas.
 • Organizuoja Tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą reikalingu ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, atsargomis ir kitomis materialinėmis vertybėmis, užtikrina Tarnybos inventoriaus tinkamą eksploataciją, ilgalaikio, trumpalaikio turto racionalų panaudojimą.
 • Organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės bei civilinės saugos reikalavimų ir priemonių įgyvendinimą.
 • Organizuoja ir vykdo tarnybinio transporto naudojimo kontrolę Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka, užtikrina savalaikį tarnybos automobilių draudimą, organizuoja tarnybinių automobilių eksploatavimo, techninės būklės priežiūros, kuro naudojimo kontrolę.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant teisės aktų projektus ar koordinuojant bendrą įstaigų programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti vidaus administravimo veiklą  pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu organizuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės.
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad jie laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje. Užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.
 • Išmanyti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Archyvų įstatymą, Viešųjų pirkimų, Valstybės ir savivaldybės turto valdymo ir disponavimo, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Priešgaisrinės saugos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei metodinius nurodymus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti, žinoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Adobe Reader, MS Internet Explorer programomis;
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu kaip A1 lygiu.
  

 Vedėjos pavaduotoja Vilija Burokienė

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą (nesant vedėjo), vykdydamas skyriui priskirtas funkcijas ir spręsdamas skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus, pagal kompetenciją paskirsto užduotis, kontroliuoja, kaip jos vykdomos, užtikrina darbo drausmę ir atsako už skyriui pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų tinkamą įvykdymą.
 • Užtikrina Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje parengtų ir gautų su jos veikla susijusių dokumentų registravimą, išsiuntimą, saugojimą, kontroliuoja, kad laiku būtų užregistruoti gauti vartotojų ir kitų asmenų prašymai (skundai) ir pateikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus rezoliucijai bei pagal nurodytą rezoliuciją per dokumentų valdymo sistemą paskirti   vykdytojams tam, kad būtų užtikrintos šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.
 • Kontroliuoja, kad prekių, paslaugų ar darbų pirkimai būtų vykdomi pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, siekiant sudaryti pirkimo sutartis, leidžiančias įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, taupiai ir racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
 • Tikrina, vizuoja gautus iš rangovų ir paslaugų teikėjų atliktų darbų aktus, sąskaitas faktūras. Sąskaitas-faktūras iki einamojo mėnesio 10 dienos pateikia Finansų ir strateginio skyriaus vedėjai.
 • Užtikrina, kad Tarnybos patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitų sutarčių pagrindu valdomas turtas būtų efektyviai ir racionaliai naudojamas, prižiūrimas ir saugojamas, pagal Skyriaus kompetenciją priima suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir pateiktas prekes.
 • Užtikrina Tarnybos struktūrinių padalinių aprūpinimą reikalingu ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, atsargomis ir kitomis materialinėmis vertybėmis, inventoriaus tinkamą eksploataciją, ilgalaikio, trumpalaikio turto racionalų panaudojimą.
 • Kontroliuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų saugos, sveikatos, priešgaisrinės bei civilinės saugos reikalavimų ir priemonių įgyvendinimą.
 • Organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Tarnybai patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją.
 • Organizuoja viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Tarnybos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo ar likvidavimo.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant teisės aktų projektus ar koordinuojant bendrą įstaigų programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį veiklos planą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavedimu organizuoja ir įgyvendina institucijos vykdomas programas ar jų atskiras priemones, kad būtų tinkamai ir laiku parengti ir įgyvendinti šios strategijos uždaviniai ir priemonės.
 • Skatina valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kad jie laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, konsultuoja juos, kaip išvengti korupcinės veikos ar interesų konflikto jų veikloje. Užtikrina, kad būtų vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai bei nedelsiant organizuoja korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų šalinimą.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka savo struktūriniuose padaliniuose korupcijos prevencinę, lyginamąją ir grįžtamąją veiklos kontrolę bei lygina ir vertina korupcijos tikimybę bei ankstesniais metais atliktų išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės rezultatus, siekiant tinkamai įgyvendinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.    

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį turto valdymo bei viešųjų pirkimų srityse.
 • Išmanyti bei gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Archyvų įstatymą, Viešųjų pirkimų, Valstybės ir savivaldybės turto valdymo ir disponavimo, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Priešgaisrinės saugos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei metodinius nurodymus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti.
 • Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti statistines analizes, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus kuruojamais klausimais.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Adobe Reader, MS Internet Explorer programomis ir kita organizacine technika.
 

Vyriausioji specialistė Lina Burneikienė 

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Rengia nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, registrų sąrašus, bylų apyrašų sąrašus, pažymas apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos istoriją ir dokumentų tvarkymą, dokumentacijos planus, dokumentacijos plano papildymų sąrašus, dokumentacijos plano suvestines, prarastų dokumentų (bylų) aktus, dokumentų (bylų) būklės ir kiekio patikrinimo aktus.
 • Rengia naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus.
 • Ruošia ir tvarko bylas saugojimui archyve, priima iš struktūrinių padalinių darbuotojų, atsakingų už bylų sudarymą, dokumentus (bylas) saugojimui archyve, tikrina jų sutvarkymą.
 • Vykdo įslaptintų dokumentų administravimą.
 • Registruoja gaunamus, vidaus ir elektroninius dokumentus.
 • Registruoja vartotojų prašymus (skundus).
 • Atlieka elektroninių dokumentų valdymo procedūras.
 • Teikia susistemintą informaciją skyriaus vedėjui apie užduočių vykdymo terminus.
 • Dalyvauja archyvo darbo norminių ir metodinių dokumentų rengime, prižiūri saugomų dokumentų būklę archive.
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant Skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant teisės aktų projektus ar koordinuojant bendrą įstaigų programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų įgyvendinti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Išmanyti teisės aktus, reguliuojančius institucijos veiklą, dokumentų valdymą, dokumentų rengimą, įforminimą ir saugojimą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius.
 • Išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką ir procedūras, kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų, archyvų ir elektroninių dokumentų valdymą.
 • Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje.
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, dokumentų valdymo ir informacinėmis sistemomis.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

 

Vyriausioji specialistė Viktorija Čaplikienė 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Tvarko Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos siunčiamą korespondenciją.
 • Skenuoja gautus, vidaus ir siunčiamus dokumentus, užrašo rezoliucijos tekstą, užduočių įvykdymo terminus ir operatyviai paskiria užduotis vykdytojams dokumentų valdymo sistemoje, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
 • Perduoda gautus vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus), gautus raštus vykdytojams.
 • Registruoja parengtus ir gautus dokumentus bei gautus vartotojų prašymus (skundus) dokumentų valdymo sistemoje.
 • Formuoja ir tvarko skyriaus bylas, struktūrinių padalinių darbuotojams grąžinus dokumentų originalus po užduoties įvykdymo, sudeda juos į bylas.
 • Protokoluoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos posėdžius, pasitarimus ir kitus Tarnyboje organizuojamus susitikimus, aptarnauja juo techniškai.
 • Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba studijuoti aukštojoje universitetinėje mokykloje;
 • Išmanyti bei sugebėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles bei metodinius nurodymus, reikalingus pavestoms funkcijoms vykdyti, žinoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą.
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
 • Mokėti anglų, vokiečių arba rusų kalbą ne mažesniu kaip A1 lygiu.
 

Vyriausiasis specialistas Ernestas Smilgis

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Tvarko Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos siunčiamą korespondenciją, įvertina ir ženklina pašto siuntas, pildo registruotos korespondencijos sąrašą (forma K 6V),  reikiamu laiku pateikia korespondencijos siuntas paėmimui iš pašto dėžutės, išsiunčia dokumentus faksu, el. paštu siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
 • Skenuoja visus gautus raštus ir vartotojų prašymus (skundus), vidaus parengtus ir siunčiamus dokumentus, nurašo rezoliucijas, nustato užduočių įvykdymo terminus dokumentų valdymo sistemoje ir operatyviai paskiria užduotis vykdytojams per dokumentų valdymo sistemą, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
 • Operatyviai perduoda gautus vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus) originalus vykdytojams, pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus rezoliuciją, siekiant užtikrinti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtų funkcijų įgyvendinimą;
 • Registruoja gautus paštu vartotojų (prašymus) skundus dokumentų valdymo sistemoje, teisės aktų nustatyta tvarka išrašo pažymas apie priimtus vartotojų prašymus (skundus) ir asmens pageidavimu išsiunčia el. paštu, faksu arba paštu, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
 • Atlieka dokumentų valdymo sistemos priežiūros darbus: pranešimų apie klaidas, reikalingus taisymus arba duomenų atnaujinimą, formavimą ir išsiuntimą atsakingiems asmenims, kontrolę, kad reikalingi taisymai ir duomenų atnaujinimas būtų atlikti laikui, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
 • Priima iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojų, atsakingų už bylų sudarymą, dokumentus saugojimui archyve, tikrina jų įforminimą ir bylų sudarymą, kontroliuoja, kaip dokumentai saugomi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos struktūriniuose padaliniuose ir informuoja struktūrinių padalinių vadovus apie padaliniuose dingusius ir archyvui neperduotus laikino, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentus, siekiant užtikrinti dokumentų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dokumentų valdymo klausimais, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus dokumentų valdymo srityje.
 • Formuoja skyriaus bylas, struktūrinio padalinio darbuotojui grąžinus dokumentus originalus po užduoties įvykdymo skyriui, sudeda dokumentus į bylas, tvarko jas perduodant archyvui, siekiant užtikrinti dokumentų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymąsi.      
 • Įriša, laminuoja Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje parengtus dokumentus, tam, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
 • Žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Civilinį kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles,  reikalingus pavestoms funkcijoms vykdyti, žinoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą; 
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros normas, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu Word, Excel, Outlook, Adobe Reader, Internet Explorer programomis.

 

Vyriausiasis specialistas Leopoldas Konopackas 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių Tarnybai patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų pastatų, patalpų bei kitų nekilnojamųjų daiktų teisinę registraciją.
 • Rengia viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Tarnybos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo.
 • Organizuoja saugos ir sveikatos darbe, civilinės gaisrinės saugos priemones, darbuotojų instruktavimą šiais klausimais ir tvarko saugos ir sveikatos darbe priežiūros dokumentus.
 • Pagal kompetenciją vykdo Tarnybos patalpų, esančių Vilniaus g. 25, Vilniuje priežiūrą ir atlieka einamuosius (smulkius) Tarnybos patalpų remonto darbus.
 • Atlieka nesudėtingą inventoriaus remontą ir priežiūrą bei kitus smulkius specialaus profesinio pasirengimo nereikalaujančius darbus.      
 • Tvarko pareigų, kurias einant suteikiama teisė naudotis tarnybiniais mobiliaisiais telefonais, sąrašus, organizuoja telefonų aparatų ir jų papildomos įrangos paskirstymą ir apskaitą;
 • Pagal kompetenciją rengia raštų bei Tarnybos direktoriaus įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, susijusius su Tarnybos materialinėmis vertybėmis, techniniais, statybų ir ūkinio aptarnavimo klausimais tam, kad būtų tinkamai ir savalaikiai įgyvendinti teisės aktų reikalavimai.
 • Siekiant tinkamai įgyvendinti Skyriaus funkcijas pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su Tarnybos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis.
 • Vykdo kitus su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos ir Skyriaus strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų bendrojo darbo patirtį.
 • Žinoti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Priešgaisrinės saugos, Viešųjų pirkimų, Valstybės ir savivaldybės turto valdymo ir disponavimo, Korupcijos prevencijos bei kitus įstatymus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei metodinius nurodymus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti.
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Adobe Reader, MS Internet Explorer programomis.
 

Vyriausioji specialistė Eglė Stonkutė-Saulė 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Rengia Tarnybos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentus, atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas rengia pranešimus tiekėjams, kitus dokumentus, kurių gali prireikti pirkimo proceso eigoje.
 • Renka informaciją apie numatomų pirkimo objektų pirkimo sąlygas, technines charakteristikas, kriterijus – pirkimo objekto vertinimo matus (kainas, kokybę, techninius privalumus, estetines ir funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo terminus ir pan.).
 • Surenka informaciją (sąrašus) iš Tarnybos struktūrinių padalinių (pirkimo iniciatorių apie planuojamus prekių, paslaugų ar darbų pirkimus, dalyvauja sudarant einamųjų biudžetinių metų viešųjų pirkimų planus.
 • Vykdo skelbiamos informacijos pagal nustatytus skelbiamos informacijos (apie išankstinių skelbimų apie numatomus pirkimus, skelbimų apie pirkimus, kvietimų į pirkimo procedūras, skelbimų apie sudarytas pirkimų sutartis ir sutarčių įvykdymo rezultatus, kitų skelbimų apie atliekamus pirkimus) privalomuosius reikalavimus, skelbimų standartines formas ir reikalavimus rengimą, įforminimą bei pateikimą ir paskelbimą.
 • Rengia ir teikia pirkimo procedūrų ataskaitas, viešųjų pirkimų planus per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS).
 • Rengia įsakymų, teisės aktų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų viešųjų pirkimų dokumentų pirkimo sutarčių, kitų įsakymų ir jų projektų, susijusių su skyriaus veikla.
 • Vykdant savo funkcijas palaiko ryšius su tarnybos struktūriniais padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba, tiekėjais, kitomis institucijomis ir organizacijomis.
 • Nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją apie viešųjų pirkimų srityje pastebėtus pažeidimus, antikorupciniu požiūriu įtartiną tiekėjų veiklą.
 • udaro, tvarko, saugo ir nustatyta tvarka perduoda į Tarnybos archyvą dokumentacijos plane priskirtas bylas.
 • Vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo žodinius ir rašytinius pavedimus, siekiant skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti socialinių mokslų studijų srities teisės mokslų studijų krypties aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 
 • Žinoti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Darbo kodeksą, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Priešgaisrinės saugos, Viešųjų pirkimų, Valstybės ir savivaldybės turto valdymo ir disponavimo, Korupcijos prevencijos bei kitus įstatymus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus bei metodinius nurodymus, būtinus skyriaus funkcijoms vykdyti.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Adobe Reader, MS Internet Explorer programomis.
 

Vyriausioji specialistė Elvyra Kropa 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Organizuoja ir vykdo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus priimamojo darbą, derina ir tvarko direktoriaus darbotvarkę, teikia direktoriui techninę pagalbą ruošiantis įvairiems posėdžiams ir susitikimams, organizuojant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą, pateikia dokumentus pasirašymui ir vizavimui darbo reglamente nustatyta tvarka, užtikrina tvarką direktoriaus darbo vietoje, kad būtų tinkamai užtikrintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos priimamojo darbas.
 • Organizuoja asmenų (svečių, vartotojų, lankytojų) priėmimą pas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorių, laikosi etiketo ir etikos taisyklių reikalavimų, priimant asmenis, esant reikalui, užregistruoja pateiktus asmenų dokumentus tam, kad būtų užtikrintas tinkamas asmenų priėmimas bei teisės aktų nuostatų įgyvendinimas.
 • Registruoja siunčiamus raštus, nutarimus, įsakymus ir kitus vidaus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentų projektus dokumentų valdymo klausimais, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus dokumentų valdymo srityje.
 • Informuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus apie rengiamus posėdžius, pasitarimus ir techniškai aptarnauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos posėdžius ir pasitarimus tam, kad būtų įgyvendintos Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtos funkcijos.
 • Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja, palaiko ryšius su kitomis valstybės ir savivaldybių įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus ir užduotis, rengiant teisės aktų projektus ar koordinuojant bendrą įstaigų programų įgyvendinimą, siekiant užtikrinti dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą. 
 • Išmanyti bei sugebėti taikyti praktikoje Valstybinės kalbos, Viešojo administravimo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymus, kitus dokumentų valdymą, valstybinę kalbą ir vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, žinoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai mokėti valstybinę kalbą, išmanyti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo taisykles, dokumentų bei archyvo bylų tvarkymo reikalavimus, gebėti juos taikyti praktikoje.
 • Mokėti dirbti asmeniniu kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Adobe Reader, MS Internet Explorer programomis.
 • Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne mažesniu kaip B1 lygiu.
 

Vyriausioji specialistė Neringa Plėtienė 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

 • Registruoja gautus dokumentus bei gautus vartotojų prašymus (skundus) dokumentų valdymo sistemoje.
 • Skenuoja gautus dokumentus, užrašo rezoliucijos tekstą, užduočių įvykdymo terminus ir operatyviai paskiria užduotis vykdytojams dokumentų valdymo sistemoje, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų įgyvendinimą.
 • Perduoda gautus vartotojų ir kitų asmenų prašymus (skundus), gautus raštus vykdytojams.
 • Formuoja ir tvarko skyriaus bylas, struktūrinių padalinių darbuotojams grąžinus dokumentų originalus po užduoties įvykdymo, sudeda juos į bylas.
 • Dalyvauja rengiant viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Tarnybos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo.
 • Tvarko pareigų, kurias einant suteikiama teisė naudotis tarnybiniais mobiliaisiais telefonais, sąrašus, organizuoja telefonų aparatų ir jų papildomos įrangos paskirstymą ir apskaitą.
 • Pagal kompetenciją rengia raštų bei Tarnybos direktoriaus įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, susijusius su Skyriaus veikla.
 • Skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus tam, kad būtų užtikrintas skyriaus funkcijų vykdymas.
 • Atlieka kitus su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą arba studijuoti aukštojoje mokykloje.
 • Išmanyti bei sugebėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles bei metodinius nurodymus, reikalingus pavestoms funkcijoms vykdyti, žinoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą.
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
  

Vidaus administravimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos 

 

Skyriaus uždaviniai:

1. organizuoti Tarnybos dokumentų valdymą ir archyvo tvarkymą;

2. organizuoti Tarnybos direktoriaus priimamojo darbą;

.3. organizuoti tinkamą prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą;

4. užtikrinti tinkamą darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, civilinės, priešgaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą Tarnyboje;

5. užtikrinti Tarnybos patikėjimo teise, panaudos, nuomos ar kitų sutarčių pagrindu valdomo turto efektyvų ir racionalų naudojimą, priežiūrą ir saugojimą;

6. užtikrinti tinkamą Tarnybos autotransporto eksploatavimo priežiūrą;

7. pagal kompetenciją bendrauti ir bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei vartotojų asociacijomis.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

1. rengia ir derina Tarnybos dokumentų registrų sąrašus, dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus, kitus apskaitos dokumentus;

2. vadovaudamasis patvirtintu registrų sąrašu ir dokumentacijos planu registruoja, sistemina, tvarko ir išsiunčia Tarnybos gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;

3. vykdo įslaptintų dokumentų administravimą;

4. atlieka elektroninių dokumentų valdymo procedūras;

5. nustatyta tvarka atlieka Tarnybos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo procedūras;

6. tvarko skyriaus bylas, veda jų apskaitą;

7. tvirtina Tarnybos gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;

8. organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka;

9. rengia planuojamų viešųjų pirkimų planą, ataskaitas bei organizuoja jų paskelbimą;

10. teikia siūlymus dėl nereikalingo ar netinkamo naudoti Tarnybos turto nurašymo, organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti Tarnybos turto aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka nurašyto turto demontavimo ir sunaikinimo procedūras;

11. aprūpina Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojus) inventoriumi ir kitomis darbo priemonėmis;

12. organizuoja Tarnybos autotransporto apskaitą, užtikrina tinkamą jo techninę būklę, draudimą, organizuoja jo technines apžiūras;

13. užtikrina Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

14. pagal kompetenciją vykdo Tarnybos patalpų priežiūrą, apsaugą ir tvarkymą, atlieka nesudėtingą jo remontą, einamuosius (smulkius) Tarnybos patalpų remonto darbus;

15. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Tarnybos direktoriaus pavedimus.