en

Apie Tarnybą

Tarnybos misija

Užtikrinti aukšto lygio vartotojų teisių apsaugą, tobulinant vartotojų teisių apsaugos sistemą, suderintą su ES teise ir standartais.
 
Strateginis tikslas
Įgyvendinti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką, skirtą užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą.
 
„Vartotojai pagal apibrėžimą – tai mes visi“, – savo 1962 m. kovo 15 d. deklaracijoje, pristatytoje JAV Kongresui, nurodė Dž. Kenedis. – „Jie yra didžiausia ekonominė grupė, veikianti ir veikiama beveik kiekvieno sprendimo tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Nepaisant to, jie yra vienintelė grupė <...> į kurių nuomonę dažnai neatsižvelgiama“.
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1267 buvo įsteigta Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos.

Nuo 2007 m. kovo 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymui, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos pavadinimas buvo pakeistas į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba koordinuoja vartotojų teises ginančių valstybės institucijų veiklą Lietuvoje. 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vienu savo veiklos prioritetų laiko siekį sukurti Lietuvoje aukštus Europos Sąjungos (ES) standartus atitinkančią vartotojų teisių apsaugos sistemą.
 
Vartotojų teisių apsauga – vienas iš ES politikos prioritetų, siekiant užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą, ir ekonominius interesus, teisę į informaciją, taip pat skatinti burtis į asociacijas savo interesams ginti. Laisvas prekių ir paslaugų judėjimas – pamatinė ES vidaus rinkos laisvė –neįsivaizduojamas be vartotojų pasitikėjimo, kad prekės ir paslaugos, kuriomis jie naudojasi, yra saugios ir geros kokybės.
 
Numatytiems vartotojų teisių apsaugos tikslams įgyvendinti reikia bendrų aktyvių visų kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų ir verslo asociacijų pastangų, bendradarbiavimo ir administracinių gebėjimų stiprinimo. Spartėjant ES vidaus rinkos integracijai, gausėjant prekių ir paslaugų, Lietuvos vartotojai vis dažniau gali rinktis, tačiau susiduria ir su didesniais produktų keliamais pavojais, nesąžininga prekyba. Taigi, labai svarbu stiprinti ir toliau aktyviai plėtoti vartotojų teisių apsaugos politiką – įtraukti ją į kitas veiklos sritis.
 
Valstybės institucijų ir verslo subjektų bendradarbiavimas diegiant geros verslo praktikos kodeksus, skatinant sąžiningą verslo praktiką – viena iš priemonių vartotojų pasitikėjimui teikiamų prekių ir paslaugų sauga ir kokybe stiprinti – turėtų tapti sudėtine vartotojų teisių apsaugos politikos dalimi.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba dirba remdamasi ES reikalavimais ir, vykdydama jai priskirtas funkcijas, siekia bei sieks, kad kiekvienas vartotojas, kur jis begyventų – kaime ar mieste – žinotų, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir jos koordinavimo srityje esančios valstybės institucijos padės išspręsti jam, kaip vartotojui, iškilusias problemas.

Tarnybos veikla
  • užtikrina vartotojų teisių apsaugą, prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų saugą, kokybę, ženklinimą nustatančių teisės aktų reikalavimus;
  • koordinuoja vartotojų teisių apsaugos institucijų veiklą vartotojų teisių apsaugos srityje;
  • ne teismo tvarka sprendžia vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus;
  • kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas;
  • pagal kompetenciją taiko Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytas atsakomybės priemones;
  • gina vartotojų viešąjį interesą;
  • organizuoja vartotojų švietimą, koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, vartotojų asociacijų veiklą organizuojant vartotojų švietimą, pardavėjams ir paslaugų teikėjams teikia informaciją apie vartotojų teises;
  • organizuoja ir atlieka keitimąsi informacija Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat savo interneto svetainėje skelbia apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos uždraustus tiekti rinkai pavojingus Lietuvos Respublikoje pagamintus ar iš Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų valstybių tiekiamus ne maisto produktus;
  • vykdo turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūrą;
  • atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose vartotojų teisių gynimo srityje.

 

Europos vartotojų diena
 
Kovo 15 d. – Pasaulinė vartotojų teisių diena. ES šį diena vadinama Europos vartotojų diena. Pirmą kartą Pasaulinė vartotojų teisių diena buvo švenčiama 1983 m. kovo 15 ir nuo to laiko tai yra svarbus pilietinės iniciatyvos skatinimo įvykis. Visame pasaulyje vartotojų gynimo organizacijos šią dieną organizuoja renginius, kurių tikslas yra šviesti ir informuoti vartotojus apie jų teises ir jų gynimo būdus; siekia atkreipti žiniasklaidos dėmesį į vartotojų teisių pažeidimus; skatina visuomenę aktyviai įsitraukti į vartotojus ginančių organizacijų veiklą. Europos vartotojų diena yra kasmetinė solidarumo šventė tarptautinio vartotojų judėjimo kontekste. Tačiau žymiai svarbiau yra tai, kad ši diena yra skirta supažindinti su pagrindinėmis vartotojų teisėmis bei reikalauti, kad jos būtų gerbiamos bei ginamos.
 
Vartotojų teisių apsaugos taryba
 
Vartotojų teisių apsaugos taryba (toliau – Taryba) yra kolegiali patariamoji visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, kurią sudaro už vartotojų teisių apsaugą atsakingų valstybės institucijų, vartojimo ginčus nagrinėjančių institucijų ir vartotojų asociacijų atstovai bei Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas (Tarybos sudėtis). Taryba teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir tobulinimo, analizuoja vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų informaciją apie jų veiklą, teikia pasiūlymus dėl jų veiklos bei teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priėmimo ir keitimo. Tarybai vadovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas.