en

ES valstybės narės piliečio gido profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint teikti gido paslaugas įsisteigus Lietuvos Respublikoje

ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, trečiųjų valstybių piliečiai, kuriems ES teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau - VVTAT), kad jiems būtų pripažinta gido kvalifikacija, įgyta kitoje valstybėje narėje arba už Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos ribų.

 

Pripažinus kitoje valstybėje narėje įgytą gido profesinę kvalifikaciją, Lietuvos Respublikoje leidžiama dirbti pagal gido profesiją.

 

Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo VVTAT turi pateikti nustatytos formos paraišką. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos):

 1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;
 2. dokumentas, patvirtinantis, kad Europos Sąjungos teisės aktais pareiškėjui suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (taikoma trečiųjų valstybių piliečiams);
 3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);
 4. dokumentas (-ai), liudijantys gido rengimo kursų ir (arba) mokymų trukmę ir turinį;
 5. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokių yra);
 6. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokių yra);
 7. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokių yra);
 8. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokių yra);
 9. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);
 10. dokumentas, patvirtinantis, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienus metus dirbo pagal gido profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų;
 11. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo.

 

Kartu su paraiška pateikiami dokumentų, nurodytų 3–8 ir 10 punktuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

 

Pasirašyta ir skenuota paraiška su pridedamais dokumentais teikiama: 

 • elektroniniu paštu: ieva.lankeliene@vvtat.lt.
 • tiesiogiai – Vilnius, Algirdo g. 31, 303 kab.;
 • paštu – adresu Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Turizmo rinkos priežiūros skyriui, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius.

 

 

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimą Lietuvoje koordinuoja Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija:

Birutė Kindurienė

Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus patarėja

el. p.: Birute.Kinduriene@eimin.lt

tel. Nr.: 8 706 63246

 

Pareiškėjo pateiktus dokumentus dėl gido kvalifikacijos pripažinimo vertina Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisija (toliau – Komisija).

 

Per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos Komisija raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis patvirtina paraiškos gavimą ir, esant reikalui, pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui praneša apie trūkstamus dokumentus.

 

VVTAT gavusi Komisijos išvadą gali priimti tokius sprendimus:

 1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;
 2. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;
 3. siūlyti pareiškėjui pasirinkti kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį.

 

Asmenys, kurių gido profesinė kvalifikacija pripažinta ir kurie gido paslaugas teikia ir lietuvių kalba, turi mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip antrosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, kaip ji apibūdinta Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, lygiu ir pateikti užpildytą kompetentingos institucijos nustatytos formos patvirtinimą

 

Galutinis motyvuotas sprendimas dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo priimamas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

 

Profesinės kvalifikacijos pripažinimo paslauga nemokama.

 

Pripažinus pareiškėjo profesinę kvalifikaciją, pareiškėjui išduodamas gido pažymėjimas. Už gido pažymėjimo išdavimą nustatyta valstybės rinkliava 18 eurų.

 

Apmokėjimo rekvizitai:

ĮMOKOS KODAS

5813

ĮMOKOS PAVADINIMAS

Valstybės rinkliava

GAVĖJAS

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

GAVĖJO SĄSKAITA

LT24 7300 0101 1239 4300

BANKAS

Swedbank

BANKO KODAS

73000

SUMA

18 Eur

Valstybės rinkliavos įmoka gali būti mokama ir į kitas Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas. Sąrašas pateikiamas čia.   

 

Sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas, kompensacinės priemonės skyrimas ar paraiškos atmetimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 28 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nuostatomis ir Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal gido profesiją ar laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 4-149.