*skip_to_content*
en

Gleivių žaislas „Noise Putty“

Gleivių žaislas „Noise Putty“

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Nenustatyta

Importuotojas

Nenustatyta

Platintojas

UAB „Lemontas“, buveinė: J. Lelevelio g. 4, Vilnius

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – Gleivių žaislą, „Noise Putty“, item No. C18909, b. k. 5881800189097.

 

Trumpas produkto aprašymas:

Žaislas – tai žalsvos spalvos skysta ir lipni gleivių masė supakuota plastikiniame indelyje su rožiniu dangteliu vaizduojančiu gyvūno galvą.

 

Gleivių žaislas, „Noise Putty“, item No. C18909, b. k. 5881800189097 yra pavojingas, t. y. cheminės savybės neatitinka nustatytų reikalavimų Žaislo skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje esančioms medžiagoms, t. y. gleivių masėje išmatuota boro vertė 836/820 (vidurkis: 828) ± 97 mg/kg, viršija Žaislų saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 (toliau – Reglamentas) 2 priedo IV skyriaus 38 punkto 3 lentelėje nurodytą boro išsiskyrimo iš šių žaislų ir jų sudėtinių dalių ribinę 300 mg/kg vertę skystoje ir lipnioje žaislo medžiagoje. Neatitinka 2 priedo  IV skyriaus 24 punkto reikalavimų – žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 punkte ir III skyriaus 13.2 punkto reikalavimų – žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną, tuo pažeidžiamas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies reikalavimas – rūpintis, kad rinkai būtų tiekiami tik saugūs gaminiai. Gleivių žaislas „Noise Putty“, item No. C18909, b. k. 5881800189097, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kano regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-08-29 sprendimu Nr. 1K-409 u ž d r a u d ė  UAB „Lemontas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės