*skip_to_content*
en

Lėlė NO: P1456

Lėlė NO: P1456

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

nenustatytas

Importuotojas

nenustatytas

Platintojas

Aistė Kazlauskaitė, individualios veiklos pažyma Nr. 9-45573, Architektų g. 26-15, Šiauliai

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą-Lėlę NO: P1456.

 

Trumpas produkto aprašymas:

žaislas–Lėlė supakuotas kartono–plastiko dėžutėje. Lėlės galva pagaminta iš minkšto plastiko, kūnelis – iš kieto plastiko, plaukai iš sintetinio pluošto. Lėlė aprengta suknele, pridėti papildomi aksesuarai.

 

Žaislas–Lėlė NO P1456 yra pavojinga, nes cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo 52 punkto reikalavimo. Žaislo sudėtyje rasto ftalatų derinio di-n-oktilftalato (6,1 %), diizononilftalato/ diiizodecilftalato (<0.02 %) koncentracija yra didesnė nei 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės. Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šių ftalatų kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiamos rinkai, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų, tuo pažeidžiami Žaislų saugos techninio reglamento 13 punkto, 13.1, 13.2 papunkčių, 2 priedo IV dalies 24 punkto reikalavimai – žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 papunktyje (žaislai neturi kelti pavojaus naudotųjų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną). Įvertinus riziką, nustatyta, kad rimta rizika – vaikui žaidžiant, kyla cheminis pavojus – apsinuodyti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-09-387 sprendimu Nr. 1Š-387 u ž d r a u d ė  Aistei Kazlauskaitei, individualios veiklos pažyma Nr. 9-45573, Architektų g. 26-15, Šiauliai tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės