*skip_to_content*
en

Žaislas-kiaušinis su vienaragiu ir saldainiais „Unicorn+tattoos

Žaislas-kiaušinis su vienaragiu ir saldainiais „Unicorn+tattoos

Kilmės šalis 

Kinija 

Gamintojas 

nenustatytas 

Importuotojas 

VIDA'S KFT 1037 Budapest, Vengrija 

Platintojas 

UAB „Baltijos bretlingis“, į. k. 110717396, buveinė: Dubysos g. 31A, Klaipėda 

Pavojaus pobūdis 

Cheminis pavojus  


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką žaislą-kiaušinį su vienaragiu ir saldainiais „Unicorn+tattoos“, 5 g, partijos No: L152204049, REF NO.: 1020, prekės brūkšninis kodas 6920017100903. 

 

Trumpas produkto aprašymas:

Kiaušinis pagamintas iš standžiojo skaidraus ir gelsvos spalvos plastiko. Į kiaušinio vidų įdėtas vienaragis, pagamintas iš plastiko, ir saldainiai (dražė). 

 

Žaislas-kiaušinis su vienaragiu ir saldainiais „Unicorn+tattoos“, 5 g, partijos No: L152204049, REF NO.: 1020, prekės brūkšninis kodas 6920017100903 yra pavojingas, nes cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo 52 punkto reikalavimo. kadangi Žaisle (tirta vienaragio galva) nustatyta diizononilftalato, diizodecilftalato, di-n-oktilftalato suma (3,2 %) žymiai viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šių ftalatų kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiamos rinkai, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų, tuo pažeidžiami Žaislų saugos techninio reglamento 13 punkto, 13.1, 13.2 papunkčių, 2 priedo IV dalies 24 punkto reikalavimai – žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 papunktyje (žaislai neturi kelti pavojaus naudotųjų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną). Įvertinus riziką, nustatyta, kad rimta rizika – vaikui žaidžiant, kyla cheminis pavojus – apsinuodyti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-10-19 sprendimu Nr. 1KL-598  u ž d r a u d ė  UAB „Baltijos bretlingis“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės