en

AB „Alytaus chemija“ į Lietuvą įvežtas autokonservantas neatitiko saugos reikalavimų

AB „Alytaus chemija“ į Lietuvą įvežtas autokonservantas neatitiko saugos reikalavimų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) skyrė sankciją AB „Alytaus chemija“  – bendrovė teikė į Lietuvos rinką nesaugų autokonservantą „MOVILIS“. 

 

VVTAT Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius atliko patikrinimą Tauragėje veikiančiame „AGAVA“ prekybos centre, kur bandymams atrinko autokonservantą „MOVILIS“ (750 ml, br. k. 4770286383079, kilmės šalis Rusija, tiekėjas AB „Alytaus chemija“). Bandymai dėl lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio pažeidimų neparodė, tačiau įvertinus pakuotės ženklinimo etiketėje ir autokonservanto saugos duomenų lape pateiktą informaciją, nustatyta, kad produkto ženklinimo etiketėje nenurodytos pagal klasifikaciją priskiriamos pavojaus piktogramos (simboliai: pavojai sveikatai ir aplinkai), signalinis žodis „PAVOJINGA“, pavojingumo ir atsargumo frazės („Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį“, „Gali sukelti alerginę odos reakciją“, „Sukelia smarkų akių dirginimą“, „Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai“ ir pan.), nenurodyta cheminė tapatybė sudėtyje esančios cheminės medžiagos, susijusios su odos jautrinimu. Taip pat produkto pakuotė neturi privalomo sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, į rinką pateiktų produktų kiekį ir nustatytą rimtą produkto keliamą riziką, už Produktų saugos įstatymo pažeidimą AB „Alytaus chemija“ skirta 1 325 eurų bauda.

 

VVTAT nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųstas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius