en

Atlikta sporto klubų paslaugų sutarčių sąlygų stebėsena

Atlikta sporto klubų paslaugų sutarčių sąlygų stebėsena

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) atliko vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėseną sporto klubų atlygintinų paslaugų srityje.  Patikrinta 38 sporto klubų vartotojams teikiamų pasirašyti sporto klubų sutarčių.

 

Nustatytos dažniausiai pasitaikiusios sporto klubų sutarčių nesąžiningos sąlygos:

 • neproporcingai didelės vartotojo civilinės atsakomybės už sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą nustatymas (pvz., „Anksčiau laiko nutraukus sutartį, abonentinio mokesčio suma už likusį nepanaudotą abonementą negrąžinama, ir sporto klubas pasilieka ją kaip sporto klubui padarytų nuostolių kompensaciją“);
 • vartotojo teisių sporto klubo atžvilgiu tuo atveju, kai sporto klubas visiškai ar iš dalies neįvykdo ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, panaikinimas ar apribojimas (pvz., „Dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių sporto klube laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis; tuo atveju pinigai negrąžinami“);
 • sporto klubo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą dėl vartotojo gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo, ar už žalą, padarytą vartotojo turtui panaikinimas arba apribojimas (pvz., „Nepilnamečio sporto klubo lankytojo tėvai yra atsakingi už bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Sporto klubas neatsako už nepilnamečio sporto klubo lankytojo patirtą žalą“);
 • teisės sporto klubui vienašališkai automatiškai pratęsti terminuotą sutartį suteikiamas arba neprotingai trumpas laikas, per kurį vartotojas turi pareikšti savo nuomonę dėl sutarties pratęsimo, arba kad apie savo sutikimą ar nesutikimą pratęsti sutartį vartotojas turi pranešti neprotingai anksti, nustatymas (pvz., „sutartis automatiškai pratęsiama, jeigu nei viena iš sutarties šalių likus iki sutarties termino pabaigos ne mažiau kaip 2 mėnesiams nepraneša apie norą nutraukti sutartį“);
 • teisės sporto klubui vienašališkai be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties sąlygas suteikimas (pvz., „Sporto klubas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai“);
 • teisės sporto klubui vienašališkai padidinti kainą be vartotojo teisės atsisakyti sutarties, jeigu galutinė kaina yra didesnė už sutartyje nustatytąją nustatymas (pvz., „sporto klubas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti teikiamų paslaugų įkainius be išankstinio įspėjimo“);
 • neprotingai ilgo termino įspėjimui apie sutarties nutraukimą įtvirtinimas (pvz., „Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį nenurodydamas nutraukimo priežasčių ir dėl to nemokėdamas kokios nors papildomos kompensacijos, informuodamas apie tai sporto klubą ne mažiau kaip prieš 2 mėnesius. Tokiu atveju Sutartis laikoma nutraukta pasibaigus 2 pilniems abonemento galiojimo mėnesiams“);
 • teisės sporto klubui be pakankamo pagrindo vienašališkai nutraukti sutartį suteikimas (pvz., „sporto klubas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu klientas pažeidė sutarties arba jos priedų sąlygas“).

 

VVTAT kasmet atliekamos nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos tikslas – įgyvendinant prevencinio pobūdžio priemonę, suteikti ūkio subjektui aktualią informaciją apie vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo reglamentavimą, padedant ūkio subjektams tinkamai laikytis teisės aktų reikalavimų bei, kad vartotojams pasirašyti teikiamose vartojimo sutartyse nebūtų nesąžiningų sąlygų.

 

Taip pat vartotojams primename, kaip ribojimų metu spręsti klausimą dėl sporto klubų paslaugų abonementų galiojimo:

 

 • Sekite paslaugų teikėjų viešai skelbiamą informaciją.
 • Ieškokite kompromiso su paslaugų teikėju, įvertinkite savo galimybes atidėti paslaugos teikimą pasibaigus ribojimams, jei paslaugų teikėjas numato tokią galimybę, ar priimti kitokį kompensacijos pasiūlymą.
 • Paslaugų teikėjas gali vartotojui siūlyti pratęsti abonementų sutartis dėl sporto klubo paslaugų teikimo tiek, kiek dėl ribojimų negalėjo teikti paslaugų. Kiekvienu atveju pasiūlymas turi būti individualiai aptartas su vartotoju. Jei vartotojas nesutinka su sutarties pratęsimu, kai jam nėra aktualu gauti paslaugas pratęsus sutartį, vartotojas gali atsisakyti sutarties pratęsimo ir prašyti nutraukti sutartį pasibaigus sutarties galiojimo terminui. Kitais atvejais, norint nutraukti sutartį dėl sporto klubo paslaugų teikimo, vadovaujamasi sudarytos sutarties sąlygomis.
 • Kilus ginčui dėl sporto klubo paslaugų teikimo abonementų sutarčių pratęsimo tiek, kiek dėl ribojimų paslaugų teikėjas negalėjo teikti paslaugų, būtent paslaugų teikėjas turės pareigą įrodyti, kad dėl abonemento sutarties pratęsimo buvo kreiptasi į vartotoją, bei pratęsimas buvo individualiai aptartas ir suderintas su vartotoju.
 • Svarbu įvertinti, dėl kokių konkrečių paslaugų sąlygų tarp šalių yra susitarta, ar sutartyje nėra aptartos nenugalimos jėgos aplinkybės ar šalių nenumatytos aplinkybės, ar nėra aptarta sąlygų dėl paslaugų teikimo dėl nuo paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių ir pan.
 • Jei minėtos aplinkybės sutartyje neaptartos ir, paslaugų teikėjui sustabdžius veiklą nėra teikiamos paslaugos pagal sudarytą sutartį, vartotojas turi teisę nemokėti sutartyje sutarto mokesčio už tą laikotarpį, kurio metu negalėjo naudotis paslaugomis – t. y. nebuvo teikiamos paslaugos pagal sutartį.

 

Vartotojas, prieš sudarydamas sutartį, turi ją atidžiai perskaityti ir atkreipti dėmesį į sutarties galiojimo terminą (ypač svarbu, kai sutartis yra neterminuota), nutraukimo ir pratęsimo sąlygas.

 

Nepavykus išspręsti klausimo geranoriškai, vartotojas turi teisę kreiptis į VVTAT. Šiuo atveju reikia pateikti prašymą, kreipimosi į paslaugos teikėją kopiją, paslaugos teikėjo atsakymo kopiją, sutarties kopiją bei pinigų sumokėjimą už paslaugas patvirtinančio dokumento kopiją el. paštu tarnyba@vvtat.lt arba raštu adresu Vilniaus g. 25, Vilnius.