*skip_to_content*
en

Biocidinių produktų platinimui ir naudojimui keliami reikalavimai

Biocidinių produktų platinimui ir naudojimui keliami reikalavimai

Biocidiniai produktai, ypač dezinfekavimo priemonės, padeda saugoti ne tik žmonių, visuomenės ir gyvūnų sveikatą, bet ir mus supančią aplinką. Tačiau dėl savo savybių biocidiniai produktai (biocidas lot. „žudantis gyvybę“) gali pakenkti, todėl prieš juos naudojant, vertėtų pagalvoti, ar tikrai būtina, reikalinga ir tikslinga juos naudoti.

 

Svarbu, kad biocidiniai produktai turi būti naudojami tik laikantis nustatytų autorizacijos sąlygų, ženklinimo ir pakavimo reikalavimų. Tinkamas naudojimas apima racionalų reikiamo fizinių, biologinių, cheminių ir atitinkamai kitų rūšių priemonių derinimo taikymą, kad biocidinių produktų būtų naudojama tik tiek, kiek būtina, ir būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių.

 

Prieš tiekiant rinkai ir naudojant biocidinius produktus, pirmiausia jie turi būti įteisinami, t. y. visi biocidiniai produktai turi būti autorizuoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (toliau – Biocidinių produktų reglamentas) reikalavimus. Paraiškas išduoti autorizacijos liudijimą turi teikti potencialus autorizacijos liudijimo turėtojas arba paraiškos teikiamos tokio asmens vardu. Biocidinių produktų autorizacija atliekama valstybėse narėse teikiant paraišką išduoti nacionalinį autorizacijos liudijimą tos valstybės narės kompetentingai institucijai. Lietuvoje autorizacijos liudijimus išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Nacionalinė autorizacija gali būti išplėsta ir abipusiu pripažinimu galioti kitose valstybėse narėse. Taip pat yra galimybė biocidinį produktą autorizuoti Europos Sąjungos lygmeniu ir gauti Sąjungos autorizacijos liudijimą. Paraiškos išduoti Sąjungos autorizacijos liudijimą teikiamos Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA). Turint Sąjungos autorizacijos liudijimą biocidinus produktus galima tiekti rinkai visoje Europos Sąjungoje neprivalant gauti nacionalinio autorizacijos liudijimo.

 

Platinami ir naudojami biocidiniai produktai turi būti ne tik įteisinti, bet ir teisingai paženklinti. Autorizacijos liudijimų turėtojai privalo užtikrinti, kad biocidiniai produktai būtų tinkamai suklasifikuoti, supakuoti ir paženklinti, atsižvelgiant į patvirtintą biocidinių produktų savybių santrauką, ypatingai atkreipiant dėmesį į pagal klasifikaciją nustatytas pavojingumo ir atsargumo frazes.

 

Taip pat ženklinimo etiketėje turi būti aiškiai ir neištrinamai pateikiama ženklinimo informacija:

 • kiekvienos veikliosios medžiagos tapatumas ir koncentracija metriniais vienetais,
 • autorizacijos liudijimo numeris,
 • autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas ir adresas,
 • formuliacijos tipas,
 • naudojimo paskirtis,
 • instrukcija,
 • dažnis ir dozės metriniai vienetais,
 • informacija apie galimą tiesioginį ar netiesioginį neigiamą šalutinį poveikį ir pirmosios pagalbos priemones,
 • siuntos numeris arba žyma,
 • galiojimo laikas
 • ir kita informacija, nurodyta Biocidinių produktų reglamento XV skyriaus 2 skirsnio 69 straipsnio 2 dalyje.

 

! Biocidinių produktų etiketėse NEGALI būti pateikiami tokie kaip:

„mažos rizikos“, „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „natūralus“, „nesukeliantis žalos aplinkai“, „nekenkia gyvūnams“ ar panašūs teiginiai.

Įstatymų naujovės