*skip_to_content*
en

Naujos galimybės vartotojams. Komisija stiprina ES vartotojų teises ir taisyklių vykdymo užtikrinimą

Naujos galimybės vartotojams. Komisija stiprina ES vartotojų teises ir taisyklių vykdymo užtikrinimą

 

Š. m. balandžio 11 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinio, kuriuo siekiama užtikrinti, kad visi Europos vartotojai galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis pagal Sąjungos teisę.

 

Nors ES vartotojų apsaugos taisyklės jau vienos griežčiausių pasaulyje, iš pastarojo meto atvejų, kaip antai „Dieselgate“ skandalo matyti, kad praktiškai jas sunku iki galo vykdyti. Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkiniu bus suteiktos galimybės kompetentingiems subjektams vartotojų vardu pateikti atstovaujamuosius ieškinius ir nustatytos griežtesnės baudų skyrimo galios valstybių narių vartotojų apsaugos institucijoms. Be to, vartotojų teisės bus užtikrinamos internetinėje erdvėje ir išaiškinta, kad pagal ES teisę draudžiama prekiauti dvejopos kokybės produktais, nes tai klaidina vartotojus.

 

Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šiandien priimtu naujuoju dokumentų rinkiniu siekiama sukurti sąžiningesnę bendrąją rinką, kuri būtų naudinga ir vartotojams, ir įmonėms. Suteikiame europinę galimybę teikti atstovaujamuosius ieškinius, kai vartotojų grupės patiria žalą, kaip neseniai matytais atvejais. Tinkamomis priemonėmis užkirsime kelią piktnaudžiavimui. Vartotojai žinos, iš ko jie perka internete ir kai pardavėjai yra sumokėję už tai, kad jų produktai matytųsi tarp paieškos rezultatų. Daugumai sąžiningų prekybininkų tenkanti našta sumažės. Mažuma prekybininkų, tyčia piktnaudžiaujančių Europos vartotojų pasitikėjimu, bus baudžiami griežtesnėmis baudomis.“

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová pridūrė:„Globalizuotame pasaulyje, kur stambios įmonės yra gerokai pranašesnės už pavienius vartotojus, turime išlyginti padėtį. Galimybė Europos mastu teikti atstovaujamuosius ieškinius bus teisingesnė vartotojams, o ne pelningesnė advokatų kontoroms. Be to, vartotojų apsaugos institucijos pagaliau galės nubausti sukčiautojus, skirdamos jiems didesnes baudas, nustatytas pagal įmonės metinę apyvartą. Sukčiauti negali apsimokėti.“

 

Toliau apžvelgiami pagrindiniai Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinio aspektai.

 

1. Vartotojų teisių internete stiprinimas

  • Daugiau skaidrumo internetinėse prekyvietėse. Pirkdami prekę ar paslaugą internetu vartotojai turės būti aiškiai informuoti, ar jie perka iš profesionalaus prekybininko ar privataus asmens, kad žinotų, ar jie saugomi vartotojų teisių, jei kiltų problemų.
  • Skaidresni paieškos rezultatai internetinėse platformose. Atlikdami paiešką internete vartotojai bus aiškiai informuojami, kai paieškos rezultatas yra apmokėtas prekybininko. Be to, internetinės prekyvietės turės informuoti vartotojus apie pagrindinius paieškos rezultatų išdėstymo eilės tvarka parametrus. Naujos vartotojų teisės nemokamų skaitmeninių paslaugų rinkoje. Mokėdami už skaitmeninę paslaugą vartotojai turės tam tikrų teisių į informaciją ir galės per 14 dienų nutraukti sutartį (teisė atsisakyti sutarties). Pagal Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinį ši teisė bus taikoma nemokamoms skaitmeninėms paslaugoms, kurioms vartotojai suteikia savo asmens duomenis, bet už kurias nemoka. Tai paprastai būtų taikoma debesijos duomenų saugyklos paslaugoms, socialinei žiniasklaidai arba e. pašto paskyroms.

 

2. Priemonės vartotojams, kad jie galėtų užtikrinti savo teisių vykdymą ir gauti kompensaciją 

  • Atstovaujamieji ieškiniai Europos mastu. Pagal Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinį kompetentingas subjektas, kaip antai, vartotojų apsaugos organizacija, galės vartotojų, nukentėjusių nuo neteisėtos komercinės veiklos, grupės vardu ginti jų teises, pavyzdžiui, gauti kompensaciją, pakeisti prekę arba ištaisyti padėtį. Kai kuriose valstybėse narėse vartotojai jau dabar gali pateikti kolektyvinį ieškinį teisme, tačiau dabar šia galimybe bus galima naudotis visoje ES.

Pavyzdžiui, „Dieselgate“ tipo skandalo atveju asmenys, nukentėję nuo nesąžiningos komercinės veiklos, kaip antai klaidinančios mašinų gamintojų reklamos, neatitinkančios Sąjungos transporto priemonės tipo patvirtinimo reglamentavimo sistemos arba aplinkos apsaugos teisės aktų, galės pagal šią direktyvą teikti atstovaujamuosius ieškinius ir kolektyviai apginti savo teises. Tokios kolektyvinės teisių gynimo priemonės nebuvo anksčiau numatytos pagal Sąjungos teisę.

Šiam modeliui taikomos griežtos apsaugos priemonės ir jis aiškiai skiriasi nuo JAV taikomų grupinių ieškinių. Atstovaujamųjų ieškinių negalės pateikti advokatų kontoros, o tik tokie subjektai kaip vartotojų apsaugos organizacijos, kurios nesiekia pelno, atitinka griežtus kriterijus ir yra stebimos viešosios institucijos. Naująja sistema bus užtikrinta, kad Europos vartotojai galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis ir gauti kompensaciją, kartu išvengiant piktnaudžiavimo ar nepagrįsto bylinėjimosi rizikos.

  • Geresnė apsauga nuo nesąžiningos komercinės veiklos. Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkiniu bus užtikrinta, kad vartotojai visose valstybėse narėse turėtų teisę reikalauti individualių teisių gynimo priemonių (pvz., finansinės kompensacijos ar sutarties nutraukimo), kai jie nukenčia nuo nesąžiningos komercinės veiklos, pavyzdžiui, agresyvios ar klaidinančios rinkodaros. Šiuo metu ES tokios apsaugos priemonės labai skiriasi.

 

3. Veiksmingos baudos už ES vartotojų teisės pažeidimus

ES vartotojų apsaugos institucijos neturi tinkamų priemonių taikyti baudas tais atvejais, kai padaroma masinė žala, nuo kurios nukenčia daug vartotojų visoje ES. Šiuo metu baudų dydis valstybėse narėse labai skiriasi ir dažnai yra per mažas, kad iš tikrųjų turėtų atgrasomąjį poveikį, ypač tarpvalstybiniu ir dideliu mastu veikiančioms įmonėms.

Pagal šį pasiūlymą nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos galės koordinuotai skirti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias baudas. Už plataus masto pažeidimus, darančius poveikį kelių ES valstybių narių vartotojams, didžiausia galima bauda bus 4 proc. prekybininko metinės apyvartos kiekvienoje atitinkamoje valstybėje narėje. Valstybės narės gali nustatyti didesnes didžiausias baudas.

 

4. Kova su dvejopos kokybės vartotojams skirtais produktais

Atsižvelgiant į 2017 m. rugsėjo mėn. Komisijos gaires, Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkiniu bus atnaujinta Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva siekiant aiškiai nustatyti, kad nacionalinės institucijos gali vertinti ir šalinti klaidinančią komercinę veiklą, susijusią su produktais, kuriais prekiaujama keliose ES valstybėse narėse kaip identiškais, nors jų sudėtis ir savybės labai skiriasi.

 

5. Geresnės sąlygos įmonėms

Naujosiomis taisyklėmis bus panaikinta nereikalinga našta įmonėms, be kita ko, panaikinti jų įpareigojimai, susiję su vartotojų teise atsisakyti sutarties. Pavyzdžiui, vartotojams nebebus leidžiama grąžinti produktų, kuriuos jie ne tik išmėgino, bet jau naudojo, o prekybininkai nebeturės vartotojams grąžinti sumokėtos sumos, kol negaus grąžinamų prekių.

Pagal naujas taisykles prekybininkai taip pat galės lanksčiau bendrauti su vartotojais ir vietoj e. pašto taip pat naudoti interneto formas arba pokalbius, su sąlyga, kad vartotojai gali išsaugoti pokalbį su prekybininku.

 

Tolesni veiksmai

Komisijos pasiūlymus aptars Europos Parlamentas ir Taryba.

 

Pagrindiniai faktai

Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinys pagrįstas ligšioliniais J.-C. Junckerio Komisijos pasiekimais gerinant vartotojų apsaugą. Pagal Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją Komisija įgyvendino daug iniciatyvų, kuriomis vartotojų apsaugos taisyklės pritaikytos prie internetinės erdvės, pvz., panaikinti tarptinklinio ryšio paslaugų mokesčiai ar nepagrįstas geografinis blokavimas. Be to, atnaujintas Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje, kuris buvo priimtas 2017 m., padės pagerinti viešąjį vykdymo užtikrinimą ir tarpvalstybinį vartotojų apsaugos institucijų bendradarbiavimą.

 

Tačiau ES vartotojų apsaugos taisyklių peržiūra ir pastarųjų metų ES masto taisyklių pažeidimai parodė, kad vartotojus galima apsaugoti dar geriau.

Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinį sudaro du direktyvų pasiūlymai:

  • pasiūlymas dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuriuo panaikinama Direktyva 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo.Šio pasiūlymo tikslas – patobulinti priemones, kuriomis siekiama sustabdyti neteisėtą veiklą ir padėti vartotojams apginti savo teises, kai dėl to paties veiksmo pažeidžiamos daugelio jų teisės ir padaroma masinė žala.

 

Kartu su pasiūlymais pateiktame komunikate nustatytas veiksmų planas, kuriuo siekiama plėtoti ir stiprinti institucijų koordinuotus tarpusavio vykdymo užtikrinimo veiksmus ir tarptautinį bendradarbiavimą su pagrindinių prekybos partnerių institucijomis.

 

Š. m. balandžio 11 d. taip pat paskelbtas skaidrumo internetinėse platformose tyrimas, kuriuo paremti naujieji pasiūlymai dėl internetinių prekyviečių. Iš jo rezultatų matyti, kad esant didesniam skaidrumui internete vartotojams lengviau priimti sprendimus ir jie labiau pasitikti pirkdami prekes ar paslaugas internete.

 

Daugiau informacijos http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_lt.htm 

 

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Įstatymų naujovės