*skip_to_content*
en

Alyva–Oksolis statybinis, 0,5 l, pagaminimo data 01 2020, brūkšninis kodas 4771594320077

Alyva–Oksolis statybinis, 0,5 l, pagaminimo data 01 2020, brūkšninis kodas 4771594320077

Uždrausta į Lietuvos rinką mažmeninei prekybai teikti pavojingą Alyvą–Oksolį statybinį, 0,5 l, pagaminimo data 01 2020, brūkšninis kodas 4771594320077.

 

Kilmės šalis

Baltarusija

Tiekėjas

UAB „Užubaliai“, Vasario 16-osios g. 16, Ignalina

Platintojas

UAB „Užubaliai“, Vasario 16-osios g. 16, Ignalina

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus

 

Trumpas produkto aprašymas:

raudonai rudos spalvos skystis, įpakuotas ir tiekiamas rinkai skaidraus plastiko butelio formos talpykloje su raudonos spalvos užsukamu, vaikų sunkiai atidaromu kamšteliu. Alyvos-Oksolio statybinio pakuotė paženklinta ženklinimo etikete, kurioje informacija pateikta lietuvių, rusų, latvių ir estų kalbomis. Ženklinime lietuvių kalba nurodyta: „ALYVA-OKSOLIS STATYBINIS. Tai augalinio aliejaus, organinių tirpiklių ir funkcinių priedų mišinys, skirtas medžio gaminių impregnavimui ir gruntavimui prieš dažymą bei aliejinių dažų ir lakų skiedimui. Sudėtyje yra pirminis benzinas (nafta) hidronusierintas sunkusis (CAS Nr. 64742-82-1) iki 43% <…>“. Pateiktas signalinis žodis, nurodytos pavojingumo ir atsargumo frazės. Pakuotės ženklinimo etiketėje nurodytos pavojaus piktogramos GHS02, GHS08, GHS09 (simboliai: liepsna, pavojai sveikatai ir aplinka). Nurodyta: „Fasuotojas: UAB „Užubaliai“, Vasario 16-osios g. 16, Ignalina, LT-30114, Lietuva. Tel./faks. (+370 386) 52784. Kilmės šalis: Baltarusija“. Nurodyta pagaminimo data: – 01 2020, kiekis - 0,5 l, brūkšninis kodas – 4771594320077.

 

Alyva–Oksolis statybinis, 0,5 l, pagaminimo data 01 2020, brūkšninis kodas 4771594320077, yra pavojingas, t. y. neatitinka Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo reikalavimų ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008. Pagal mišinio pakuotės ženklinimo etiketėje ir saugos duomenų lape pateiktus duomenis, nustatyta, jog mišinys – Alyva-Oksolis statybinis, kurio sudėtyje yra pirminis benzinas (nafta) hidronusierintas sunkusis (CAS Nr. 64742-82-1), atitinka toksiškumo kriterijus (specifinis toksiškumas konkrečiam organui po kartotinio poveikio, STOT RE 1 kategorija, H372) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 ir, atsižvelgiant į mišinio pavojingumą bei vadovaujantis Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymu, negali būti tiekiamas plačiajai visuomenei (mažmeninė prekyba). Nustatyta, jog produkto pakuotės ženklinimas neatitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo III antraštinės dalies Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą 1 skyriaus 17 straipsnio 1 dalies f ir g punktų, 21 straipsnio 1 ir 3 dalių, 22 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t. y. pakuotės ženklinimo etiketėje nenurodyta su mišinio klasifikacija susijusi pavojingumo frazė H372 „Kenkia organams (centrinė nervų sistema), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai“, nepateiktos pagal mišinio pavojingumą taikomos atsargumo frazės P260 „Neįkvėpti dulkių/dūmų/rūko/garų“ ir P405 „Laikyti užrakintą“. Tiekėjas UAB „Užubaliai“, tiekiantis rinkai neatitinkantį teisės aktų reikalavimų mišinį – Alyvą-Oksolį statybinį, pažeidė Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 7 straipsnio nuostatas, draudžiančias verstis nuodingųjų medžiagų mažmenine prekyba, ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti 4 bei 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai arba naudoti šio reglamento ženklinimo reikalavimų neatitinkančių cheminių medžiagų ir mišinių, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 punktų reikalavimus – teikti rinkai tik saugius ir teisės aktų nustatyta tvarka paženklintus gaminius.                                                                                                                                                                                                                                                     

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-01-06 sprendimu Nr. 1KL-3 uždraudė UAB „Užubaliai“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, pažeidžiant Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 7 straipsnio nuostatas, draudžiančias verstis nuodingųjų medžiagų mažmenine prekyba, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką ir teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų.

Įstatymų naujovės