*skip_to_content*
en

Klijai „KLEYBERG“, 30 ml, pagaminimo data 09 2020, brūkšninis kodas 4627087210786

Klijai „KLEYBERG“, 30 ml, pagaminimo data 09 2020, brūkšninis kodas 4627087210786

Kilmės šalis

Rusija

Gamintojas

OOO „Ekolain“ 453856, Respublika Baškortostan, Meleuz, pl. EKCO, 5

Importuotojas

MB „Amūras“, Dvaro g. 39-3, Šiauliai

Platintojas

MB „Amūras“, Dvaro g. 39-3, Šiauliai;

Martyno Būdvyčio IV, Dariaus ir Girėno g. 42, Šilalė     

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingus klijus „KLEYBERG“, 30 ml, pagaminimo data 09 2020, brūkšninis kodas 4627087210786.

 

Trumpas produkto aprašymas:

klijai teikiami rinkai spalvotoje (raudonos, mėlynos, baltos ir juodos spalvų) plastikinėje tūbelėje su užrašais rusų kalba: nurodytas tinkamumo naudoti terminas – 24 mėn., ant tūbelės krašto įspausta pagaminimo data – 09 2020, nurodytas tūris – 30 ml, gamintojas – OOO „Ekolain“ 453856, Respublika Baškortostan, Meleuz, pl. EKCO, 5; kilmės šalis – Rusija. Ant klijų tūbelės pateiktos piktogramos (simboliai: liepsna ir šauktukas).  

 

Klijai „KLEYBERG“, 30 ml, pagaminimo data 09 2020, brūkšninis kodas 4627087210786, yra pavojingi, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo 48 ir 56 įrašuose medžiagoms, toluenui ir metilendifenildiizocianatui (toliau – MDI), nustatytų apribojimų, kad toluenas ir MDI negali būti tiekiami rinkai ir naudojami kaip medžiagos arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė, t. y. laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad klijuose tolueno koncentracija yra 2,619% masės, o vadovaujantis saugos duomenų lape pateiktą informaciją, klijų sudėtyje taip pat yra 10-15 (14,25)% MDI. Nustatyta, jog klijų pakuotės ženklinimas neatitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) III antraštinės dalies Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą I skyriaus 17 straipsnio 1 dalies a, c, d, e, f, g punktų, 17 straipsnio 2 dalies ir 2 skyriaus 31 straipsnio 4 dalies bei Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002-05-15 įsakymu Nr. 170, 16 ir 20 punktų reikalavimų, t. y. pakuotės ženklinime nenurodytas klijų tiekėjo pavadinimas, adresas ir telefono nr., nepateiktos atitinkančios klasifikaciją pavojaus piktogramos, pavojingumo frazės ir atitinkamos atsargumo frazės, nenurodytas signalinis žodis, taip pat valstybine lietuvių kalba nenurodyta gamintojo (rusų kalba) pateikta informacija tinkamam produkto naudojimui.

 

Klijai „KLEYBERG“, 30 ml, pagaminimo data 09 2020, brūkšninis kodas 4627087210786, naudojami pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika. laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad klijuose tolueno koncentracija yra 2,619% masės (negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-06-27 sprendimu Nr. 1KL-398 uždraudė UAB „Amūras“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės