*skip_to_content*
en

Lėlė „Mini Fairy“, L143, No. GM-3.5

Lėlė „Mini Fairy“, L143, No. GM-3.5

Kilmės šalis                            Kinija

 

Gamintojas                            Nenurodytas

 

Importuotojas                        UAB „Senerta“, į. k. 302882770, Dvaro g. 64-206, Šiauliai

 

Platintojas                             UAB „Gmantika“, Šeškinės g. 26, Vilnius

 

Pavojaus pobūdis                   Cheminis pavojus

 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą-lėlę „Mini Fairy“, L143, No. GM-3.5.

 

Trumpas produkto aprašymas:

 

Lėlė „Mini Fairy“, L143, No. GM-3.5 yra pavojinga, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimų. Bandymų metu nustatyta neatitiktis: nustatytas di-2-etilheksilftalato kiekis (32 %) viršija leistinas normas ir neatitinka REACH Reglamento XVII priedo 51 punkto reikalavimų neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose – žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šių ftalatų kiekiai yra didesni kaip 0,1 %  plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai.

 

Lėlė „Mini Fairy“, L143, No. GM-3.5, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus. 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-10-20 sprendimu Nr. 1V-560 u ž d r a u d ė  UAB „Senerta“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos. 

Įstatymų naujovės