*skip_to_content*
en

Rūgštinis sanitarinis valiklis, 1 l, prekės brūkšninis kodas 4770539341986

Rūgštinis sanitarinis valiklis, 1 l, prekės brūkšninis kodas 4770539341986

Kilmės šalis

Lietuva

Gamintojas

AB „Higėja“, Savanorių pr. 339A, Kaunas

Platintojas

UAB „Šerdesa“, UAB „Gargždų aibė“, AB „Lytagra“, DEPO DIY LT

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus

 


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą – rūgštinį sanitarinį valiklį, 1 l, prekės brūkšninis kodas 4770539341986.

 

Trumpas produkto aprašymas:

rūgštinis sanitarinis valiklis, 1 l, prekės brūkšninis kodas 477053934198 teikiamas rinkai baltos spalvos 1 l plastikinėje talpykloje su mėlynu dangteliu.

 

Rūgštinis sanitarinis valiklis, 1 l, prekės brūkšninis kodas 477053934198 yra pavojingas, t. y. produkto pakuotė, kurioje yra plačiajai visuomenei tiekiamas 1 kategorijos odą ėsdinantis pavojingas mišinys (sudėtyje yra <10 % druskos rūgšties (EB Nr. 231-595-7), neturi vaikų sunkiai atidaromo uždarymo įtaiso ir liestinės teisės pavojaus žymės, t. y. neatitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau - CLP reglamentas) IV antraštinės dalies 35 straipsnio 2 dalies  (<...> Jeigu pakuotėje yra cheminė medžiaga ar mišinys, kurie atitinka II priedo 3.1.1 skirsnyje nustatytus reikalavimus, joje pagal II priedo 3.1.2, 3.1.3 ir 3.1.4.2 skirsnius naudojami vaikams neįveikiami tvirtinimai. Jeigu pakuotėje yra cheminė medžiaga ar mišinys, kurie atitinka II priedo 3.1.1 skirsnyje nustatytus reikalavimus, ji pagal II priedo 3.1.2, 3.1.3 ir 3.1.4.2 skirsnius turi turėti liestinę pavojaus žymę); II priedo 3 dalies 3.1.1.1 skirsnio (Bet kokios talpos pakuotės, kuriose yra plačiajai visuomenei teikiamų cheminių medžiagų ar mišinių, kurie priskiriami turintiems ūmaus toksiškumo poveikį – 1–3 kategorijoms, STOT po vienkartinio poveikio – 1 kategorijai, STOT po kartotinio poveikio – 1 kategorijai ar odą ėsdinantiems – 1 kategorijai, turi turėti vaikų sunkiai atidaromus uždarymo įtaisus – pakuotė, kurioje yra 1 kategorijos odą ėsdinantis plačiajai visuomenei tiekiamas mišinys, neturi vaikų sunkiai atidaromo uždarymo įtaiso); II priedo 3 dalies 3.2.1 skirsnio (Bet kokios talpos pakuotės, kuriose yra plačiajai visuomenei tiekiamų cheminių medžiagų ar mišinių, klasifikuojamų kaip turinčių tokių savybių kaip ūmus toksiškumo poveikis, odos ėsdinimas, 2 kategorijos mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 2 kategorijos kancerogeniškumas, 2 kategorijos toksinis poveikis reprodukcijai, kvėpavimo takų jautrinimas, 1 arba 2 kategorijų STOT, pakenkimo plaučiams pavojus prarijus, degiosios dujos, 1 arba 2 kategorijos degieji skysčiai arba kietosios medžiagos, privalo turėti liestines pavojaus žymes – plačiajai visuomenei tiekiamas pavojingas cheminių medžiagų mišinys, klasifikuojamas kaip turintis odą ėsdinančių savybių (1 kategorija), neturi liestinės pavojaus žymės) reikalavimų. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-10-05 sprendimu Nr. 1Š-458 uždraudė AB „Higėja“  tiekti į rinką plačiajai visuomenei šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.     

Įstatymų naujovės