*skip_to_content*
en

Silikoninis hermetikas „MANNOL 9914 GASKET MAKER Red“, 85 g, art. Nr. 9914505, pagaminimo data: 2021/06, brūkšninis kodas 4036021991405

Silikoninis hermetikas „MANNOL 9914 GASKET MAKER Red“, 85 g, art. Nr. 9914505, pagaminimo data:...

Kilmės šalis

Kinija

Tiekėjas

SCT-Vertriebs GmbH Feldstrasse 154, 22880 Wedel/Hamburg, Germany;

Importuotojas

UAB „SCT Lubricants“, Šilutės p. 119, LT-951122 Klaipėda UAB „ARANSA“, Pilaitės pr. 28, 06264 Vilnius, įmonės kodas 224082940;

Platintojas

UAB „ARANSA“, Pilaitės pr. 28, 06264 Vilnius, įmonės kodas 224082940;

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus.


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą raudoną silikoninį hermetiką „MANNOL 9914 GASKET MAKER Red“, 85 g, art. Nr. 9914505, pagaminimo data: 2021/06, brūkšninis kodas 4036021991405.

 

Trumpas produkto aprašymas:

raudonas silikoninis hermetikas „MANNOL 9914 GASKET MAKER Red“, 85 g, art. Nr. 9914505, pagaminimo data: 2021/06, brūkšninis kodas 4036021991405 tiekiamas rinkai raudonos spalvos tūbelėje, kuri apgaubta plastiku, pritvirtintu ant kartono lapo pagrindo, paženklinta gamintojo informacija anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.

 

Raudonas silikoninis hermetikas „MANNOL 9914 GASKET MAKER Red“, 85 g, art. Nr. 9914505, pagaminimo data: 2021/06, brūkšninis kodas 4036021991405, yra pavojingas, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo 30 punkto reikalavimų: medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip 1B kategorijos toksiškos reprodukcijai medžiagos ir kurios išvardytos REACH reglamento XVII priedo 6 priedėlyje, negali būti tiekiamos rinkai arba naudojamos mišiniuose ir būti tiekiamos visuomenei, jei medžiagos koncentracija mišinyje yra lygi arba didesnė nei Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 1 priedo 3 dalyje nurodyta ribinė koncentracija (0,3 %), t. y. silikoninio hermetiko saugos duomenų lape (peržiūrėjimo data: 03.09.2019) nurodyta, jog sudėtyje yra 1<3 % cheminės medžiagos – tris(2-metoksietosi)vinilsilano (CAS Nr. 1067-53-4), kuri pagal suderintą klasifikaciją, klasifikuojama kaip turinti toksinį poveikį reprodukcijai ir sukelianti neigiamą poveikį vaisingumui (Repr. 1B, pavojingumo frazė H360FD „Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam vaikui“), ir, esant šios medžiagos koncentracijai didesnei nei nustatyta ribinė koncentracija (0,3 %), mišinys klasifikuojamas kaip toksiškai veikiantis reprodukciją. Vadovaujantis 2021 m. gruodžio 13 d. KOMISIJOS REGLAMENTU (ES) 2021/2204, kuriuo dėl kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai (CMR) medžiagų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas, medžiaga tris(2-metoksietosi)vinilsilanas (CAS Nr. 1067-53-4) įrašyta REACH reglamento XVII priedo 6 priedėlyje ir, vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio nuostatomis, nuo 2022 m. kovo 1 d. rinkoje negali būti produktų neatitinkančių nustatytų reikalavimų. Nustatyta, kad platintojas UAB „ARANSA“ tiekia rinkai silikoninį hermetiką, ženklinimo etiketėje lietuvių kalba pilnai nenurodant pagal klasifikaciją priskirtų pavojingumo ir atsargumo frazių. Nustatyta rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-09-05 sprendimu Nr. 1KL-528 uždraudė UAB „ARANSA“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės