*skip_to_content*
en

Vėrinys „Fashion Jewelery“

Vėrinys „Fashion Jewelery“

Kilmės šalis 

Kinija 

Gamintojas 

nenustatytas

Importuotojas 

nenustatytas

Platintojas 

 UAB „XIAO SHI TOU“, J. Basanavičiaus g. 49, Kėdainiai 

Pavojaus pobūdis 

Gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą biužuterijos gaminį – vėrinį „Fashion Jewelery“, brūkšninis kodas 1707505542880. Vėrinys supakuotas plastiko maišelyje, kurio viduje įdėta kartoninė etiketė, kurioje nurodyta „Fashion Jewelery“,  b. k. 1707505542880.

 

Trumpas produkto aprašymas:

biužuterijos gaminys – vėrinys „Fashion Jewelery“, brūkšninis kodas 1707505542880, yra pavojingas, t. y.  vėrinio sudėtyje faktiškas nustatytas draudžiamos ribojamos medžiagos švino kiekis (1,4 %) neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 63 punkto 1 papunktyje šiai cheminei medžiagai nustatytus apribojimus t. y. kad švinas (CAS Nr.7439-92-1, EB Nr. 231-100-4) negali būti tiekiamas rinkai ar naudojamas bet kurioje atskiroje juvelyrinių dirbinių dalyje tais atvejais, kai švino koncentracija (išreikšta kaip metalo koncentracija) bet kurioje atskiroje dalyje yra ne mažesnė kaip 0,05 % masės) 2. 1 dalyje: i) „juvelyriniai dirbiniai“ – tai juvelyriniai dirbiniai, dirbtinė bižuterija ir plaukų aksesuarai, įskaitant: a) apyrankes, vėrinius ir žiedus; b) įveriamuosius juvelyrinius dirbinius; c) rankinius laikrodžius ir riešo papuošalus; d) sages ir sąsagas), tuo pažeidžiant REACH reglamento 67 straipsnio 1 dalies nuostatas, jog cheminę medžiagą – atskirą ir esančią mišinio ar gaminio sudėtyje, kuriai pagal XVII priedą taikomas apribojimas, draudžiama tiekti rinkai arba naudoti, jei ji neatitinka to apribojimo sąlygų, pažeidžiamas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio 1 punkto reikalavimas – rūpintis, kad rinkai būtų tiekiami tik saugūs gaminiai. 

Gaminys – vėrinys „Fashion Jewelery“, brūkšninis kodas 1707505542880, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-11-16 sprendimu Nr. 1K-624 u ž d r a u d ė  UAB „XIAO SHI TOU“ Kėdainiai eikti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.      

Įstatymų naujovės