*skip_to_content*
en

Vienkartinio naudojimo inhaliatorius, analogiškas e-cigaretei, su kvapiuoju skysčiu „Puff~ 500 puffs, 1,5 ml e-liquid“, modeliai: PUFF ENERGY BANANA ICE, PUFF ENERGY RED BULL, PUFF ENERGY COFFEE, PUFF ENERGY STRAWBERRY ICE

Vienkartinio naudojimo inhaliatorius, analogiškas e-cigaretei, su kvapiuoju skysčiu „Puff~ 500...

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Shenzhen Aierbaita Technology Co., Ltd.

Importuotojas

Merkurijus Dikšas, vykdantis ekonominę veiklą pagal individualios veiklos pažymą Nr. 755082 ir valdantis internetinę parduotuvę www.puffvita.lt

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus

 


 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą vienkartinio naudojimo inhaliatorių, analogišką e-cigaretei, su kvapiuoju skysčiu „Puff~ 500 puffs, 1,5 ml e-liquid“, modeliai: PUFF ENERGY BANANA ICE, PUFF ENERGY RED BULL, PUFF ENERGY COFFEE, PUFF ENERGY STRAWBERRY ICE.

 

Trumpas produkto aprašymas: inhaliatoriai supakuoti į pusiau skaidrią plastikinę pakuotę, kuri įdėta į kartono dėžutę ir paženklinta nurodant: pavadinimą, e-skysčio tūrį (Capacity: 1,5 ml E-Liquid), sudėtį (Ingredients: Vegetable Glycerin, Propylene Glycol, Natural Flavors, Herbs, Fruit Extracts), platintoją – www.puffvita.lt (saugos informacija vartotojui, piktogramos bei įspėjimai, partijos numeris / pagaminimo data, galiojimo laikas nenurodyti). Šiuo metu parduotuvės svetainė uždaryta, informacija nuorodoje: https://puffvita.lt/naujienos/.

 

Vienkartinio naudojimo inhaliatorius, analogiškas e-cigaretei, su kvapiuoju skysčiu „Puff~ 500 puffs, 1,5 ml e-liquid“, modeliai: PUFF ENERGY BANANA ICE, PUFF ENERGY RED BULL, PUFF ENERGY COFFEE, PUFF ENERGY STRAWBERRY ICE, yra pavojingas, t. y. neatitinka Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (CLP reglamento) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. Bandymų rezultatai: inhaliatorių, kurie yra užpildyti e-skysčiu, sudėtyje nustatytas nikotino buvimo faktas (nikotinas nenurodytas ženklinime, nepateikti privalomieji saugos įspėjimai), o tai neatitinka Tabako kontrolės įstatymo 92 straipsnio 4 dalies 1 punktą,  94 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktų, 94 straipsnio 2 dalies, 94 straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 3 punktų reikalavimų.

 

Vienkartinio naudojimo inhaliatorius, analogiškas e-cigaretei, su kvapiuoju skysčiu „Puff~ 500 puffs, 1,5 ml e-liquid“, modeliai: PUFF ENERGY BANANA ICE, PUFF ENERGY RED BULL, PUFF ENERGY COFFEE, PUFF ENERGY STRAWBERRY ICE, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Inhaliatorių veikimo principas ir sudėtis analogiška elektroninėms cigaretėms, tačiau ženklinimo etiketėje neteisingai nurodyta sudėtis, nenurodytas nikotinas. Taip pat nepateikta būtina saugos informacija, įspėjimai, netiksliai nurodyta sudėtis ir nikotino kiekis e-skystyje; reklamoje ir ženklinime sudaromas klaidingas įspūdis apie jų savybes, poveikį sveikatai, riziką ar išsiskiriančias medžiagas; nurodytas skonis. Pakuotės ženklinime nenurodyta pavojaus piktograma, signaliniai žodžiai, pavojingumo frazės, nenurodyti cheminių medžiagų, klasifikuojamų kaip jautrinančių odą, pavadinimai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2022-06-20 sprendimu Nr. 1Š-298 uždraudė Merkurijui Dikšui, vykdančiam ekonominę veiklą pagal individualios veiklos pažymą Nr. 755082, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės