*skip_to_content*
en

Žaislas „Lovely pets“

Žaislas „Lovely pets“

Kilmės šalis 

Kinija 

Gamintojas 

nenustatytas 

Importuotojas 

Rasa Širvinskienė individualios veiklos pažyma Nr. 084177, Savanorių g. 12A, Zarasai 

Platintojas 

Rasa Širvinskienė individualios veiklos pažyma Nr. 084177, Savanorių g. 12A, Zarasai 

Pavojaus pobūdis 

Cheminis pavojus  


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą „Lovely pets“, Item No. 084177, brūkšninis kodas 4350403608263.

 

Trumpas produkto aprašymas:

žaislas pagamintas iš polimero, spalvotas gyvūno formos žaislas su spalvotais plaukais, plastiko  pakuotėje.

 

Žaislas „Lovely pets“, Item No. 084177, brūkšninis kodas 4350403608263 yra pavojingas, t. y. cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedo 51 punkto reikalavimo. Žaislo sudėtyje nustatytas di-2-etilheksilftalatai (8,9 %) ir diisononilphthalatas (0,2 %) žymiai viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Di-2-etilheksilftalato, dibutilftalato, butilbenzinftalato, neatsižvelgiant į diizobutilftalatą, suma viršija reglamente pateikiamą 0,1% plastifikuotos medžiagos  masės ribą.   Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šių ftalatų kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiamos rinkai, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų, tuo pažeidžiami Žaislų saugos techninio reglamento 13 punkto, 13.1, 13.2 papunkčių, 2 priedo IV dalies 24 punkto reikalavimai – žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 papunktyje (žaislai neturi kelti pavojaus naudotųjų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną). Įvertinus riziką, nustatyta, kad  rizika yra rimta,  vaikui žaidžiant, kyla cheminis pavojus – apsinuodyti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-11-06 sprendimu Nr. 1V-655  u ž d r a u d ė  Rasai Širvinskienei, individualios veiklos pažyma Nr. 084177 tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės