*skip_to_content*
en

Uždrausta į Lietuvos rinką mažmeninei prekybai teikti pavojingą „LEROCHEM“ SKRUZDŽIŲ RŪGŠTĮ >85%, 1 l, FORMIC ACID >85%, CAS Nr. 64-18-6

Uždrausta į Lietuvos rinką mažmeninei prekybai teikti pavojingą „LEROCHEM“ SKRUZDŽIŲ RŪGŠTĮ...

Uždrausta į Lietuvos rinką mažmeninei prekybai teikti pavojingą „LEROCHEM“ SKRUZDŽIŲ RŪGŠTĮ >85%, 1 l,  FORMIC ACID >85%, CAS Nr. 64-18-6.

 

Trumpas produkto aprašymas: skruzdžių rūgštis teikiama rinkai (internetinė prekyba) plastikinėje butelio formos pakuotėje. Skruzdžių rūgšties pakuotės ženklinimo etiketėje nurodytos pavojingumo frazės: H226 „Degus skystis ir garai“, H331 „Toksiška įkvėpus“, H302 „Kenksminga prarijus“, H314 „Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis“ ir atitinkamos atsargumo frazės, signalinis žodis „PAVOJINGA“, nurodyta kilmės šalis – EU, tiekėjas: UAB „LEROCHEMAS“, Šilutės pl. 105B, Klaipėda, www.lerochem.eu. Pateiktos pavojaus piktogramos (simboliai: korozija, liepsna, „kaukolė ir sukryžiuoti kaulai“).

 

„LEROCHEM“ SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS >85%, 1 l,  FORMIC ACID >85%, CAS Nr. 64-18-6, yra pavojinga, t. y. neatitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) III antraštinės dalies Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą I skyriaus 19 straipsnio 2 dalies, 22 straipsnio 3 dalies ir I priedo 1.2.1.2 reikalavimų, t. y. tiekiamos rinkai (internetinė prekyba) cheminės medžiagos pakuotės ženklinimo etiketėje pateiktos pavojaus piktogramos (simboliai: korozija, liepsna, „kaukolė ir sukryžiuoti kaulai“) neatitinka reikalavimo, jog pavojaus piktogramų simboliai turi būti pateikiami baltame fone su raudonu apvadu (simboliai pateikti ant pavojaus piktogramų raudono apvado), taip pat plačiajai visuomenei tiekiamos pavojingos cheminės medžiagos ženklinimo etiketėje nepateikta atsargumo frazė P102 „Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje“. Tiekėjas UAB „Lerochemas“, tiekiantis rinkai (internetinė prekyba) neatitinkančią ženklinimo reikalavimų cheminę medžiagą, pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti 4 ir 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai šio reglamento reikalavimų neatitinkančias chemines medžiagas. UAB „Lerochemas“ teikia rinkai (internetinė prekyba) cheminę medžiagą – „LEROCHEM“ SKRUZDŽIŲ RŪGŠTIS >85%, kuri klasifikuojama kaip 3 kategorijos ūmiai toksiška cheminė medžiaga (pavojingumo frazė H331 „Toksiška įkvėpus“), pažeidžiant Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 7 straipsnio Nuodingųjų medžiagų mažmeninės prekybos draudimas nuostatas, draudžiančias verstis nuodingųjų medžiagų mažmenine prekyba, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus – pateikti rinkai tik saugius ir teisės aktų nustatyta tvarka paženklintus gaminius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-07-09 sprendimu Nr. 1VB-42 u ž d r a u d ė  UAB „LEROCHEMAS“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį (internetinė prekyba), pažeidžiant Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 7 straipsnio nuostatas, draudžiančias verstis nuodingųjų medžiagų mažmenine prekyba, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką ir teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų.

Įstatymų naujovės