*skip_to_content*
en

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingus universalius epoksidinius klijus 5 min., 2x5 ml, art. E-362, brūkšninis kodas 590205100136

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingus universalius epoksidinius klijus 5 min., 2x5 ml,...

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingus universalius epoksidinius klijus 5 min., 2x5 ml, art. E-362, brūkšninis kodas 5902051001362.

 

Trumpas produkto aprašymas: klijų pakuotėje dvi lygios A+B komponentų dalys (2x5 ml), plastikinis teptukas.

 

Universalūs epoksidiniai klijai 5 min., 2x5 ml, art. E-362, brūkšninis kodas 5902051001362, yra pavojingi, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. Produkto sudėtyje nustatytas tolueno kiekis yra 0,71 proc. visos masės (pagal REACH reglamento XVII priedo 48 punktą toluenas (CAS Nr. 108-88-3, EB Nr. 203-625-9) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1 proc. visos masės arba didesnė).

 

Universalūs epoksidiniai klijai 5 min., 2x5 ml, art. E-362, brūkšninis kodas 5902051001362, naudojami pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus, tolueno koncentracija produkte viršija leistiną normą.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-08-13 sprendimu Nr. 1LG-8 uždraudė UAB „Depo Diy LT“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės