*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą 100 LED kalėdinę lempučių girliandą ART. NO: 21, brūkšninis kodas 4794844211420

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą 100 LED kalėdinę lempučių girliandą ART. NO: 21,...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą 100 LED kalėdinę lempučių girliandą ART. NO: 21, brūkšninis kodas 4794844211420.

 

Trumpas produkto aprašymas: vardinė įtampa 230-250 V, srovės rūšis – kintamoji, vardinis dažnis – nenurodytas, vardinė galia – 5,1 W, lempų tipas – LED, lempų kiekis – 100 vnt., apsaugos nuo elektros smūgio klasė – II, girliandos tipas – nekeičiamos lempos, IP20.

 

100 LED kalėdinė lempučių girlianda ART. NO: 21, brūkšninis kodas 4794844211420, yra pavojinga, t. y. neatitinka darniųjų standartų LST EN 60598-1:2015+AC:2016+A1:2018 (Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai, toliau - LST EN 60598-1) ir LST EN 60598-2-20:2015+AC:2017 (Šviestuvai. 2-20 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Apšvietimo girliandos, toliau - LST EN 60598-2-20) reikalavimų:

 

1)         nenurodytas vardinis dažnis hercais (LST EN 60598-1 3.3.2 p.; LST EN 60598-2-20 20.6 p.);

2)         instrukcijoje nurodyta, kad naudojama patalpoje, tačiau naudojamas simbolis, kuris nurodo galimą naudojimą lauke ir patalpoje (LST EN 60598-1 3.3.10 p.; LST EN 60598-2-20 20.6 p.);

3)         nenurodytas maitinimo rūšies simbolis (LST EN 60598-1 3.3.14 p.; LST EN 60598-2-20 20.6 p.);

4)         kur tinkama, vardinė srovė ir įtampa nėra deklaruota šviestuvo elektros lizdui (LST EN 60598-1 3.3.15 p.; LST EN 60598-2-20 20.6 p.);

5)         klaidingai naudojamas simbolis, kuris nurodo, kad girlianda gali būti naudojama lauke ir patalpose (LST EN 60598-2-20 20.6.3 p.);

6)         nepateikta informacija, kad negalima naudoti girliandos su pažeista lempa, kad nesujungti šios girliandos dalių su kito gamintojo girliandos dalimis, kad sujungimas turi būti atliktas tik naudojant suteiktas jungtis, o bet koks atviras galas turi būti uždengtas prieš naudojant, kad turi būti nurodytas maksimalus sujungtos sistemos ilgis, maksimalus sujungtų lempų skaičius arba maksimali sistemos galia vatais (LST EN 60598-2-20 20.6.4 p.);

7)         nenurodytas įspėjimas: jei lempos pažeistos, girliandos naudojimas yra draudžiamas dėl elektros šoko pavojaus (LST EN 60598-2-20 20.6.4 p.);

8)         II klasės šviestuvų dalys, kurios yra kaip papildomoji arba sustiprintoji izoliacija turi būti pritvirtintos taip, kad nebūtų galima jų nuimti rimtai nepažeidus, tačiau valdymo įtaiso dangtelis gali būti nuimtas rimtai nepažeidus (LST EN 60598-1 4.10.3 p.; LST EN 60598-2-20 20.7 p.);

9)         gaminiai turi turėti įtvirtinimo įtaisą, apsaugantį laidus, kai jie yra prijungti prie gnybtų nuo įtempų, turi būti aišku, kaip sumažinamas įtempimas ir apsaugoma nuo susukimo (įtvirtinimo įtaiso maitinimo virvėlaidis neturi), neturi būti galima įstumti lankstųjį virvėlaidį į vidų (virvėlaidį galima įstumti į vidų) (LST EN 60598-1 5.2.10 p., 5.2.10.1 p., 5.2.10.3 p.; LST EN 60598-2-20 20.11 p., 20.11.3 p.);

10)       II klasės girliandos maitinimo virvėlaidžio (išmatuota 0,023±0,0078 mm2) ir LED maitinimo virvėlaidžio (išmatuota 0,0180±0,0078 mm2) skerspjūvio plotas žymiai mažesnis už reikalaujamą (0,5 mm2) (LST EN 60598-2-20 20.11.2 p.);

11)       kabelio tarp šakutės ir pirmosios lempos ar pirmojo lempos lizdo ilgis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m (išmatuota 860±0,62 mm) (LST EN 60598-2-20 20.11.4 p.);

12)       izoliacijos varža ir elektrinis atsparumas nėra tinkamas (LST EN 60598-1 10.2 p.; LST EN 60598-2-20 20.15 p.);

13)       liesties srovė neatitinka reikalavimų (LST EN 60598-1 10.3 p.; LST EN 60598-2-20 20.15 p.). LST EN 60958-1 standarto reikalavimams, t. y. instrukcijos, susijusios su sauga turi būti pateiktos tokia kalba, kuri yra priimtina šalyje, kur atliekamas įrenginio montavimas (instrukcija pateikta lenkų kalba, 3.1 p); turi būti nurodytas IP klasės simbolis, kuris parodo apsaugos laipsnį nuo dulkių, kietų objektų ir vandens (ant etiketės ir pakuotės nurodyta – IP20, o ant girliandos valdymo dėžutės – IP44, nes girlianda yra skirta naudoti lauke, todėl turi būti taikomi IP44 reikalavimai, 3.2.6 p.);  kur tinkama, vardinė srovė ir įtampa turi būti deklaruojama šviestuvo elektros lizdui (nėra deklaruojama, 3.3.15 p); virvėlaidžio įėjimo vieta turi būti pakankama bei užtikrinti apsaugą nuo dulkių ir drėgmės patekimo į vidų (virvėlaidžių įėjimo vieta neužtikrina apsaugos nuo kietųjų objektų patekimo į vidų, 5.2.6 p.); virvėlaidžio įėjimo vietos turi būti užapvalintos bent 0,5 mm spinduliu (virvėlaidžio įėjimo vietos nėra suapvalintos, yra aštrių briaunų, 5.2.7 p.); gaminiai turi turėti įtvirtinimo įtaisą, apsaugantį laidus, kai jie yra prijungti prie gnybtų, nuo įtempių; turi būti aišku, kaip sumažinamas įtempimas ir apsaugoma nuo susukimo; neturi būti galima įstumti lankstųjį virvėlaidį į vidų (maitinimo virvėlaidis neturi tvirtinimo įtaiso; virvėlaidį galima įstumti į vidų, 5.2.10 p.); maitinimo virvėlaidis apkraunamas 25 kartus po 1 sekundę tokia jėga, kuri yra nurodyta 5.2 lentelėje. Po tempimo, yra atliekamas sukimo bandymas. Sukimo momento vertės yra nurodytos 5.2 lentelėje (tempimo jėga 30 N, virvėlaidis nutrūko po 3 patempimo, 5.2.10.3 p.); šviestuvo korpusas turi sudaryti apsaugos nuo dulkių, pašalinių daiktų ir drėgmės laipsnį pagal šviestuvo klasifikaciją ir IP kodą, paženklintą ant šviestuvo (ant girliandos valdiklio yra nurodytas IP44 apsaugos laipsnis, o ant etiketės – IP 20. Kadangi girlianda numatyta naudoti lauke, todėl buvo taikyti IP 44 reikalavimai, 9.2 p.); ar į šviestuvų su pirmaisias kvalifikaciniais skaitmenimis 3 ir 4 korpusu neįlenda atitinkami siekties bandikliai (siekties bandiklis įlenda į valdymo dėžutės vidų, girlianda neužtikrina apsaugos nuo kietų dalių, 9.2 p.). Taip pat nustatytos Girliandos neatitiktys LST EN 60958-2-20 standarto reikalavimams, t. y. girliandos, skirtos naudoti lauke, turi turėti bent IP 44 klasę arba didesnę (girlianda skirta naudoti lauke ir patalpose, deklaruojama IP 20 klasė, 3.1 p); girliandų vardinis virvėlaidžio skerspjūvio plotas turi būti toks, kad būtų užtikrintas adekvačios srovės tekėjimas ir mechaninės savybės t. y. 0,5 mm2 II klasės girliandoms (maitinimo virvėlaidis 0.016 mm2, LED maitinimo virvėlaidis 0,079 mm2, 20.11.2 p.);  virvėlaidžio tarp šakutės ir pirmosios lempos lizdo ilgis turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m (mažesnis t. y. 0,885 m, 20.11.5 p.).                                                                                                            

100 LED kalėdinė lempučių girlianda ART. NO: 21, brūkšninis kodas 4794844211420, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika. Vartotojas gali paliesti aukštos įtampos veikiamas gaminio dalis ir patirti elektros smūgį.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-08-03 sprendimu Nr. 1BM-93 uždraudė UAB „Mportas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės