*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – Antikorozinį gruntą emalę „Delfi Primer Enamel 3&1“ (brūkšninis kodas 4823083302726)

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – Antikorozinį gruntą emalę „Delfi Primer...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – Antikorozinį gruntą emalę „Delfi Primer Enamel 3&1“ (0,9 kg, spalva – žalia, pagaminimo data – 05.2020, partijos Nr. 13, brūkšninis kodas 4823083302726).

 

Trumpas produkto aprašymas: antikorozinis gruntas emalė teikiamas rinkai metalinėje cilindro formos pakuotėje su dangteliu. Antikorozinio grunto emalės „Delfi“ pakuotės ženklinime informacija nurodyta įvairiomis kalbomis. Pakuotė paženklinta ženklinimo etikete, kurioje informacija pateikta lietuvių ir latvių kalbomis. Antikorozinio grunto emalės aprašyme lietuvių kalba nurodyta: „Antikorozinis gruntas emalė 3&1 Delfi“ Paskirtis: skirta dažyti ir apsaugoti nuo korozijos negruntuotus įvairius metalinius paviršius patalpų viduje bei išorėje. Taip pat tinka mediniams, betoniniams ir kitiems paviršiams dažyti <...>.“ Nurodytos rekomendacijos tinkamam produkto naudojimui, įspėjamoji informacija: „ATSARGIAI. Sudėtyje yra solventnafta (nafta), vidurinioji, alifatinė (vaitspiritas), kobalto bis (2-etilheksanoatas), 2-butanono oksimas <...>.“ Pateiktos pavojingumo ir atsargumo frazės, pavojaus piktogramos (simboliai: liepsna, šauktukas ir aplinka).

 

Antikorozinis gruntas emalė „Delfi Primer Enamel 3&1“ (0,9 kg, spalva – žalia, pagaminimo data – 05.2020, partijos Nr. 13, brūkšninis kodas 4823083302726) yra pavojingas, t. y. neatitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) III antraštinės dalies. Pranešimas apie pavojų naudojant (ženklinimas), I skyriaus 17 straipsnio III antraštinės dalies 1 skyriaus 17 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktų, 19 straipsnio 3 dalies, 20 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1 dalies reikalavimų, t. y. pavojingo mišinio pakuotės ženklinime nenurodyta pavojaus piktograma GHS08 (simbolis: pavojai sveikatai), ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nepateikta pagal mišinio klasifikaciją priskiriamas signalinis žodis „PAVOJINGA“, nenurodyta pavojingumo frazė H372 „Kenkia organams (centrinė nervų sistema), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai“. Importuotojas UAB „Jaros prekyba“, tiekiantis rinkai neatitinkantį teisės aktų reikalavimų antikorozinį gruntą emalę „Delfi Primer Enamel 3 & 1“, pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti 1, 4 ir 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai šio reglamento reikalavimų neatitinkančias chemines medžiagas ar mišinius. UAB „Jaros prekyba“ tiekia rinkai antikorozinį gruntą emalę „Delfi Primer Enamel 3 & 1“, kuris klasifikuojamas kaip 1 kategorijos specifiškai toksiškas konkrečiam organui po kartotinio poveikio (STOT RE 1, H372), pažeidžiant Lietuvos Respublikos Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo 7 straipsnio nuostatas, draudžiančias verstis nuodingųjų medžiagų mažmenine prekyba, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus – teikti rinkai tik saugius ir teisės aktų nustatyta tvarka paženklintus gaminius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-04-27 sprendimu Nr. 1VB-18 uždraudė UAB „Jaros prekyba“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti gaminio sunaikinimą patvirtinantį dokumentą ir teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų.

Įstatymų naujovės