*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – ratlankių valiklį „Bokër ALLOY WHEEL CLEANER“, 750 ml, brūkšninis kodas 4779031780

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – ratlankių valiklį „Bokër ALLOY WHEEL...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – ratlankių valiklį „Bokër ALLOY WHEEL CLEANER“, 750 ml, brūkšninis kodas 4779031780163.

   

Trumpas produkto aprašymas: ratlankių valiklis teikiamas rinkai baltos spalvos plastikinėje talpykloje su baltos spalvos užsukamu purkštuku. Ratlankių valiklio pakuotės ženklinimo etiketėje nurodyta: „RATLANKIŲ VALIKLIS. Rūgštinė plovimo priemonė, skirta automobilio ratlankių plovimui. Ypač gerai pašalina stabdžių diskų ir kaladėlių apnašas nuo plaunamų ratlankių. Nekenkia lakuotiems, nikeliuotiems ir kitokiems lengvo lydinio ratlankiams.

 

Ratlankių valiklis „Bokër ALLOY WHEEL CLEANER“, 750 ml, brūkšninis kodas 4779031780163 yra pavojingas, t. y. neatitiko 2008 m. gruodžio 16 d. Europos  parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – CLP reglamentas) IV antraštinės dalies Pakuotė 35 straipsnio 2 dalies ir II priedo 3 dalies 3.1.1.1 ir 3.2.1.1 skirsnių reikalavimų - ratlankių valiklio, kuris priskiriamas odos ėsdinimo I kategorijai ir ženklinamas pavojingumo fraze H314 „Smarkai nudegina odą ir pažeidžia akis“, pakuotė neturi sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso ir liestinės pavojaus žymės. Gaminio gamintojas UAB „Boker“, teikiantis rinkai neatitinkantį teisės aktų reikalavimų ratlankių valiklį ,,Bokër ALLOY WHEEL CLEANER”, pažeidė CLP reglamento I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti  4 ir 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai šio reglamento pakavimo ir ženklinimo reikalavimų neatitinkančias chemines medžiagas ar mišinius, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus – teikti rinkai tik saugius ir teisės aktų nustatyta tvarka paženklintus gaminius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-06-17 sprendimu Nr. 1AŠ-44  uždraudė UAB ,,Boker“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti gaminio sunaikinimą patvirtinantį dokumentą ir teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų.

Įstatymų naujovės