*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – salono valiklį „Bokër INTERIOR CLEANER“, 750 ml, brūkšninis kodas 4779031780149

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – salono valiklį „Bokër INTERIOR CLEANER“, 750...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – Salono valiklį „Bokër INTERIOR CLEANER“, 750 ml, brūkšninis kodas 4779031780149.

 

Trumpas produkto aprašymas: salono valiklis teikiamas rinkai baltos spalvos plastikinėje talpykloje su baltos spalvos užsukamu purkštuku. Salono valiklio pakuotės ženklinimo etiketėje informacija pateikta lietuvių, latvių ir estų kalbomis. Ženklinime lietuvių kalba nurodyta: „LT. Kvapnus šarminis valiklis, skirtas automobilių interjero odinių bei tekstilinių sėdinių, kilimų, lubų bei plastmasinių paviršių valymui. Palieka malonų kvapą bei pasižymi geru valymo efektu. Naudojimas: Apipurškiamas ant plaunamo paviršiaus, paviršius trinamas šepečiu, kempine ar mikroplaušo šluoste, pagal poreikį. Rekomenduojama nuskalauti vandeniu, nepakankamai gerai išskalavus, gali likti balti dryžiai. Taip nutikus, būtina pakartotinai nuskalauti vandeniu“. Ženklinimo etiketėje nurodytos pavojingumo ir atsargumo frazės, pateikta sudėtis:  ,,SUDĖTIS: mažiau  kaip 5 % anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos; mažiau  kaip 5 % nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos; mažiau kaip 5 % EDTA druskos; 2-butoksietanolis, natrio metasilikatas, natrio hidroksidas“, pateikta pavojaus piktograma (simbolis: korozija), brūkšninis kodas, nurodytas gamintojas.

 

Salono valiklis „Bokër INTERIOR CLEANER“, 750 ml, brūkšninis kodas 4779031780149 yra pavojingas, t. y. neatitiko 2008 m. gruodžio 16 d. Europos  parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – CLP reglamentas) III antraštinės dalies 1 skyriaus 17 straipsnio 1 dalies e, f ir g punktų, 20 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 2 dalies, I priedo 3 dalies 3.2.4.1 skirsnio reikalavimų, t.y. pakuotės ženklinimo etiketėje nenurodytas signalinis žodis „PAVOJINGA“, nenurodyta pavojingumo frazė H314 „Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis“, nenurodytos atsargumo frazės: P260 „Neįkvėpti garų / aerozolio“, P301+P330+P331 „PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.“, P405 „Laikyti užrakintą“ ir P501 „Turinį / talpyklą šalinti ...“. Salono valiklio, kuris priskiriamas odos ėsdinimo I kategorijai (pavojingumo frazė H314), pakuotė neturi sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso ir liestinės pavojaus žymės, pažeidžiant CLP reglamento IV antraštinės dalies Pakuotė 35 straipsnio 2 dalies ir II priedo 3 dalies 3.1.1.1 bei 3.2.1.1 skirsnių reikalavimus. Gaminio gamintojas UAB „Boker“, teikiantis rinkai neatitinkantį teisės aktų reikalavimų salono valiklį ,,Bokër INTERIOR CLEANER”, pažeidė CLP reglamento I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti  4 ir 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai šio reglamento pakavimo ir ženklinimo reikalavimų neatitinkančias chemines medžiagas ar mišinius, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus – teikti rinkai tik saugius ir teisės aktų nustatyta tvarka paženklintus gaminius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-06-17 sprendimu Nr. 1AŠ-43 uždraudė UAB „Boker“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti gaminio sunaikinimą patvirtinantį dokumentą ir teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų.

Įstatymų naujovės