*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – Variklių valiklį „autoKOSMETIKA“, 500 ml, tinkamumo nauoti termino data 03/2022, partijos Nr. 10, brūkšninis kodas 4770248346708.

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – Variklių valiklį „autoKOSMETIKA“, 500 ml,...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – Variklių valiklį „autoKOSMETIKA“, 500 ml, tinkamumo nauoti termino data 03/2022, partijos Nr. 10, brūkšninis kodas 4770248346708.

 

Trumpas produkto aprašymas: variklių valiklis teikiamas rinkai plastikinėje talpykloje su baltos spalvos užsukamu purkštuku. Variklių valiklio pakuotės ženklinimo etiketėse informacija nurodyta lietuvių ir latvių kalbomis, taip pat pakuotė paženklinta papildoma ženklinimo etikete lietuvių kalba su nurodytomis pavojingumo ir atsargumo frazėmis bei signaliniu žodžiu ,,PAVOJINGA”. Pakuotės ženklinime lietuvių kalba nurodytos nuorodos: „autoKOSMETIKA (LT) VARIKLIŲ VALIKLIS. Efektyviai valo automobilių variklius. Tinka valyti tepaluotas detales ir paviršius. NAUDOJIMAS: Užpurkšti valiklio ant šilto variklio ar tepaluoto paviršiaus, valomą paviršių patrinti kempine, po 15 min. nuplauti vandeniu, esant būtinybei veiksmą pakartoti. SUDĖTIS: <5 % nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, <5 % katijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, <5 % fosfatų, <5 % EDTA ir jos druskų“. Ši informacija pakuotės ženklinime pateikta ir latvių kalba. Pakuotės ženklinime nurodyta pavojaus piktograma (simbolis: korozija), prekės brūkšninis kodas. Taip pat nurodyta: „Gamintojas / Ražotajs: UAB firma ,,Koslita" Pievų g. 9, LT-62175 Alytus. Tel. (8-315) 77339, 77131. Faks. (8-315) 77449, info@koslita.lt, www.koslita.lt“. Papildomoje ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nurodytos pavojingumo ir atsargumo frazės, signalinis žodis ,,Pavojinga“.

 

Variklių valiklis „autoKOSMETIKA“, 500 ml, tinkamumo nauoti termino data 03/2022, partijos Nr. 10, brūkšninis kodas 4770248346708 yra pavojingas, t. y. neatitiko 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) III antraštinės dalies Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą 1 skyriaus 17 straipsnio 1 dalies g punkto, 22 straipsnio 2 dalies ir I priedo 3 dalies 3.2.4.1 skirsnio reikalavimų, t. y. pavojingo mišinio pakuotės ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nepateiktos pagal mišinio klasifikaciją priskiriamos atsargumo frazės: P260 ,,Neįkvėpti rūko/garų”, P405 ,,Laikyti užrakintą” ir P501 ,,Turinį/talpyklą šalinti…“. Variklio valiklio, kuris priskiriamas odos ėsdinimo I kategorijai, pakuotė neturi sunkiai vaikų atidaromo uždarymo įtaiso ir liestinės pavojaus žymės, pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 IV antraštinės dalies Pakuotė 35 straipsnio 2 dalies ir II priedo 3 dalies 3.1.1.1 ir 3.2.1.1 skirsnių reikalavimus. Gaminio gamintojas Koslita, UAB, teikiantis rinkai neatitinkantį teisės aktų reikalavimų variklių valiklį ,,autoKOSMETIKA“, pažeidė Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti  4 ir 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai šio reglamento pakavimo ir ženklinimo reikalavimų neatitinkančias chemines medžiagas ar mišinius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-05-20 sprendimu Nr. 1VB-31 uždraudė Koslita, UAB, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu, sunaikinti pavojingą gaminį, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti gaminio sunaikinimą patvirtinantį dokumentą ir teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų.

Įstatymų naujovės