*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę „Fashion baby Angel“, prekės modelis – art. NO. 1357

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę „Fashion baby Angel“, prekės modelis – art. NO....

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą lėlę „Fashion baby Angel“, prekės modelis – art. NO. 1357.

 

Trumpas produkto aprašymas: lėlė supakuota kartono-plastiko dėžutėje. Lėlės galva pagaminta iš minkšto plastiko, kūnelis - iš kieto plastiko. Lėlės sintetinio pluošto plaukai surišti gumyte, aprengta suknele.

 

Lėlė „Fashion baby Angel“, prekės modelis – art. NO. 1357, yra pavojinga, t. y.  neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 51 punkto reikalavimų. Žaisle nustatytas di-2-etilheksilftalato kiekis (47%) ir di-n-oktilftalato kiekis (3,7%) žymiai viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1% plastifikuotos medžiagos masės žaisluose.

 

Lėlė „Fashion baby Angel“, prekės modelis – art. NO. 1357, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta apsinuodyjimo rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-07-23 sprendimu Nr. 1VB-48 uždraudė UAB „Nersama“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu, bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės