*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą produktą – žieminį langų ploviklį „GOOD YEAR WINTER SCREEN WASH -25°C“,

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą produktą – žieminį langų ploviklį „GOOD YEAR WINTER...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą produktą – žieminį langų ploviklį „GOOD YEAR WINTER SCREEN WASH -25°C“, 4 l, pagaminimo data 2018 m., prekės brūkšninis kodas 3875000810648.

 

Trumpas produkto aprašymas: ploviklis tiekiamas rinkai plastikinėje talpykloje, kurios ženklinime informacija pateikta keliomis kalbomis: lietuvių (LT), latvių (LV), estų (EE), kroatų (HR), anglų (EN). Pakuotės ženklinimo etiketėje pateikta pavojaus piktograma (simbolis – pavojai sveikatai). Ženklinime lietuvių kalba nurodytas pavadinimas: „Žieminis langų ploviklis -25°C“, pateiktos pavojingumo ir atsargumo frazės, nurodyta „Sudėtyje yra metanolio, CAS Nr. 67-56-1, EB Nr. 200-659-6“.

 

Žieminis langų ploviklis „GOOD YEAR WINTER SCREEN WASH -25°C“, 4 l, pagaminimo data 2018 m., prekės brūkšninis kodas 3875000810648, yra pavojingas, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos  Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas) XVII priedo 69 įraše medžiagai metanoliui nustatytų apribojimų, kad metanolis (CAS Nr. 67-56-1, EB Nr. 200-659-6) negali būti tiekiamas rinkai ir parduodamas plačiajai visuomenei po 2019 m. gegužės 9 d., jei jo koncentracija stiklo plovikliuose yra lygi 0,6% masės arba didesnė. Laboratorijoje atlikus tyrimus nustatyta, kad ploviklyje metanolio koncentracija yra 8,77% masės. Neatitiko 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (toliau – CLP reglamentas) III antraštinės dalies I skyriaus 17 straipsnio 1 dalies a) punkto, 2 skyriaus 31 straipsnio 4 dalies, I priedo 1 dalies 1.2.1.3 skirsnio ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių 11 straipsnio 2 dalies b) punkto reikalavimų, t. y. ploviklio, kuris klasifikuojamas kaip pavojingas, pakuotės ženklinime pateikta pavojaus piktograma per mažo dydžio (plotas apie 0,49 cm2, turi būti ne mažesnis kaip 1cm2), nenurodytas tiekėjo (Europos Sąjungoje (Bendrijoje) įsisteigusio gamintojo, importuotojo ar platintojo) pavadinimas, adresas ir telefono numeris.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-12-07 sprendimu Nr. 1VB-118 uždraudė UAB „Ilprimo“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu gaminiu rizika, bei ne vėliau nei per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti produkto sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės