*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – „Lėlė“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – „Lėlė“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – „Lėlė“, Item No. SK-39256, brūkšninis kodas 6880319392560.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žaislas – „Lėlė“, Item No. SK-39256,  brūkšninis kodas 6880319392560 paprastos konstrukcijos, kieto kūno ir minkšto plastiko su nupieštomis akimis ir parausvintomis lūpomis,. Lėlė apauta baltos spalvos batais, aprengta trumpa sportine apranga. Žaislo pakuotė – kieto plastiko pakuotėje.

 

Žaislas – „Lėlė“, Item No. SK-39256,  brūkšninis kodas 6880319392560 yra pavojingas t. y. pateikto į rinką žaislo, lėlės galvoje rastas di-(2-etilheksil)ftalato kiekis (26,8 %) viršija leistinas normas ir neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 51 punkto reikalavimų, di-(2–etilheksil) ftalatas (DEHP) negali būti naudojamas kaip medžiaga arba preparatų sudedamoji dalis, jei jo kiekis žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės. Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai. Nustatyta neatitiktis pagal  Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninio reglamento II skyriaus 7.6 punkto, III skyriaus 13.1 punkto ir 13.2 punkto, 2 priedo IV skyriaus 24 punkto reikalavimus. Nustatyta rizika –  rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-12-15 sprendimu Nr. 1LG-32 uždraudė tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu žaislu riziką, bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės