*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – „Lėlė“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – „Lėlė“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – „Lėlė“, REF:02695, brūkšninis kodas 8008280026958.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žaislas – „Lėlė“, REF:02695, brūkšninis kodas 8008280026958  paprastos konstrukcijos, kieto kūno ir minkšto plastiko su nupieštomis akimis ir parausvintomis lūpomis, Violetinės spalvos sintetinio pluošto plaukai surišti viršugalvyje, apauta baltos raudonos spalvos bateliais, aprengta suknele. Žaislas įpakuotas kartono – plastiko pakuotėje.

 

Žaislas – „Lėlė“, REF:02695, brūkšninis kodas 8008280026958, brūkšninis kodas 6880319392560 yra pavojingas t. y. pateikto į rinką žaislo, lėlės galvoje rastas di-(2-etilheksil)ftalato kiekis (36,0 %) viršija leistinas normas ir neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 51 punkto reikalavimų, di-(2–etilheksil) ftalatas (DEHP) negali būti naudojamas kaip medžiaga arba preparatų sudedamoji dalis, jei jo kiekis žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės. Žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai. Nustatyta neatitiktis pagal  Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninio reglamento II skyriaus 7.6 punkto, III skyriaus 13.1 punkto ir 13.2 punkto, 2 priedo IV skyriaus 24 punkto reikalavimus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-12-15 sprendimu Nr. 1LG-33 uždraudė tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu žaislu riziką, bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės