*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – rinkinį „Girl Sweet“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – rinkinį „Girl Sweet“

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – rinkinį „Girl Sweet“, art. No. 2200.

 

Trumpas produkto aprašymas: Žaislas supakuotas kartono-plastiko dėžutėje. Dėžutėje yra lėlė, ponis ir lėlės suknelės. Lėlės ir ponio kūneliai pagaminti iš plastiko. Lėlės sintetinio pluošto plaukai surišti gumyte, lėlė aprengta suknele, apauta bateliais. Ponio karčiai ir uodega – iš sintetinio pluošto.

 

Žaislas – rinkinys „Girl Sweet“, art. No. 2200 yra pavojingas t. y. pateikto į rinką žaislo cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 51 punkto reikalavimo, kadangi žaisle (lėlės galvoje) nustatytas di-2-etilheksilftalato (DEHP) kiekis (11,7 %) žymiai viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose – žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šio ftalato kiekis yra didesnis kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai. Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta – vaikui žaidžiant, kyla cheminis pavojus – apsinuodyti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-11-11  sprendimu Nr. 1VB-112 uždraudė UAB „D Studija“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu žaislu riziką, bei ne vėliau kaip per 5 dienas po žaislo sunaikinimo Tarnybai pateikti žaislo sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės