en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – ponį „Beauty Horse“,  art. No. 1711, prekės brūkšninis kodas 6991206841662.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – ponis „Beauty Horse“, art. No. 1711, prekės brūkšninis kodas 6991206841662 – pagamintas iš violetinės spalvos plastiko, dekoruotas raudonos spalvos širdelėmis, ilgais karčiais ir uodega iš sintetinio pluošto.

 

Žaislas – ponis „Beauty Horse“,  art. No. 1711, brūkšninis kodas 6991206841662, yra pavojingas, t. y. žaislo cheminės savybės neatinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), XVII priedo 51 punkto reikalavimo, nes žaisle nustatytas di-2-etilheksilftalato (DEHP) kiekis (20,2 %) žymiai viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų, tuo pažeidžiami Žaislų saugos techninio reglamento 13.1, 13.2 papunkčių, 2 priedo IV dalies 24 p. reikalavimai – žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 punkte (žaislai neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną).

 

Įvertinus riziką, nustatyta, kad žaislo rizika rimta – vaikui žaidžiant, kyla cheminis pavojus apsinuodyti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-08-20 sprendimu Nr. 1VB-79  uždraudė UAB „Dekira“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.