*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislinę gyvatę „Nature Word“, brūkšninis kodas 4006592471033

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislinę gyvatę „Nature Word“, brūkšninis kodas...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislinę gyvatę „Nature Word“, brūkšninis kodas 4006592471033.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas be pakuotės, tampomas, pagamintas iš elastinio polimero, dviejų spalvų, prisegta etikete su informacija. Ant žaislo etiketės gamintojo nurodytos nuorodos: netinka vaikas iki 3 metų. Pavojus uždusti. Uždusimo pavojus dėl smulkių detalių. Nurodytas gamintojas: Simba Toys GmbH&Co. KG- Werkstr. 1 90764 Furth – Germany –  www.simbatoys.de. Kilmės šalis Kinija. Importuotojas Rimi Latvia SIA, A. Deglava 161, Riga, LV-1021, Latvija.

 

Žaislinė gyvatė „Nature Word“, brūkšninis kodas 4006592471033, yra pavojinga, t. y.  neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Bandymais nustatyta, kad žaislo cheminės savybės neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 51 punkto reikalavimo, kadangi žaisle nustatytas di-2-etilheksilftalato kiekis (20 %) ir di-n-oktilftalato kiekis (1,5 %) žymiai viršija nustatytą reikalavimą neviršyti 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės žaisluose: žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šių ftalatų kiekiai yra didesni kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai, kyla cheminis pavojus, rimta rizika apsinuodyti.   

 

Žaislinė gyvatė „Nature Word“, brūkšninis kodas 4006592471033, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis (apsinuodyjimo) pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-09-01 sprendimu Nr. 1OS-116 uždraudė UAB „RIMI LIETUVA“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės