*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą Žieminį stiklų ploviklį -22°C, 5 l, tinkamumo naudoti termino data 10.12.2023, brūkšninis kodas 5907572337303

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą Žieminį stiklų ploviklį -22°C, 5 l, tinkamumo naudoti...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą Žieminį stiklų ploviklį -22°C, 5 l, tinkamumo naudoti termino data 10.12.2023, brūkšninis kodas 5907572337303.

 

Trumpas produkto aprašymas: produktas tiekiamas rinkai plastikinėje talpykloje, kuri paženklinta ženklinimo etikete lietuvių kalba.

 

Žieminis stiklų ploviklis -22°C, 5 l, tinkamumo naudoti termino data 10.12.2023, brūkšninis kodas 5907572337303, yra pavojingas, t. y.  neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 69 įraše cheminei medžiagai – metanoliui – nustatytų apribojimų, kad metanolis (CAS Nr. 67-56-1, EB Nr. 200-659-6) negali būti tiekiamas rinkai ir parduodamas plačiajai visuomenei po 2019 m. gegužės 9 d., jei jo koncentracija stiklo plovikliuose yra lygi 0,6% masės arba didesnė, t. y. laboratorijoje, atlikus tyrimus, nustatyta, jog ploviklyje metanolio koncentracija yra 28%.

 

Žieminis stiklų ploviklis -22°C, 5 l, tinkamumo naudoti termino data 10.12.2023, brūkšninis kodas 5907572337303, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika – cheminis pavojus.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-07-14 sprendimu Nr. 1VB-43 u ž d r a u d ė  UAB „Opoltrans Lithuania“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu, bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės