*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingus sekundiniai klijai nelankstiems sujungimams „Inter Globus“ CYJANOAKRYLAN ELASTYCZNY, 2 g, brūkšninis kodas 5906197589623, tinka naudoti iki: 2022-08.

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingus sekundiniai klijai nelankstiems sujungimams „Inter...

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingus sekundiniai klijai nelankstiems sujungimams „Inter Globus“ CYJANOAKRYLAN ELASTYCZNY, 2 g, brūkšninis kodas 5906197589623, tinka naudoti iki: 2022-08.

 

Trumpas produkto aprašymas: mėlynos spalvos klijų (2 g) tūbelė supakuota popieriaus-plastiko pakuotėje, paženklinta gamintojo informacija lenkų ir rusų kalbomis, papildomai pakuotė paženklinta informacija valstybine kalba.

 

Sekundiniai klijai nelankstiems sujungimams „Inter Globus“ CYJANOAKRYLAN ELASTYCZNY, 2 g, brūkšninis kodas 5906197589623, tinka naudoti iki: 2022-08, yra pavojingi, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB XVII priedo 32 punkto reikalavimų. Klijų sudėtyje tyrimais nustatytas draudžiamos ribojamos medžiagos chloroformo kiekis (2,56%) viršija REACH reglamento XVII priede 32 punkte nustatytus apribojimus, t. y. chloroformas (CAS Nr. 67-66-3, EB Nr. 20-663-8) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė.

 

Sekundiniai klijai nelankstiems sujungimams „Inter Globus“ CYJANOAKRYLAN ELASTYCZNY, 2 g, brūkšninis kodas 5906197589623, tinka naudoti iki: 2022-08, naudojami pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika. Faktiškai nustatytas chloroformo kiekis yra 2,56% visos masės (negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2021-07-09 sprendimu Nr. 1MS-11 uždraudė UAB „Vitagra“, į. k. 124580096, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės