*skip_to_content*
en

Uždrausta teikti į rinką kaklo papuošalą iš medicininio metalo G raidę dengtą auksu NST100G, prekės kodas 128177

Uždrausta teikti į rinką kaklo papuošalą iš medicininio metalo G raidę dengtą auksu NST100G,...

Kaklo papuošalas – raidė dengta auksu, NST100G, prekės kodas 128177 yra pavojingas vartotojams, t. y. papuošalo cheminės savybės neatitinka nustatytų reikalavimų, atlikus bandymus nustatyta, kad nikelio kiekis viršija 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – Reglamentas) XVII priedo 27 punkto 1 b) papunktyje nustatytų apribojimų (išskiria per didelį kiekį nikelio (nustatyta vertė – iki 5,43 μg/cm2 per savaitę), leidžiamas – 0,5 μg/cm2).

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities skyrius 2021-03-15 sprendimu Nr. 1RŠ-34 už d r a u d ė UAB „Mido idėjos“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos; įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką; saugiai sunaikinti, vadovaujantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimais bei pateikti Tarnybai sunaikinimą patvirtinantį dokumentą.

Įstatymų naujovės