en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą automobilio stiklų ploviklį

Uždrausta teikti į rinką pavojingą automobilio stiklų ploviklį

 

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žieminį automobilio stiklų ploviklį CARCHEMIX -10°C, 4 l, br. k. 4779026331837.

                              

Trumpas produkto aprašymas: automobilio stiklų ploviklis – geltonos spalvos, supakuotas 4 l talposskaidraus plastiko pakuotėje su mėlynos spalvos dangteliu. Produkto pakuotės ženklinimo etiketėje nurodytas gamintojas - UAB „Autoarlita“, K. Donelaičio g. 70, LT-78120 Šiauliai, pateiktos pavojaus piktogramos: GHS07 (simbolis „Šauktukas“) ir GHS08 (simbolis „Pavojai sveikatai“), nurodytos pavojingumo ir atsargumo frazės, nurodyta pagaminimo data: 11 2016, prekės brūkšninis kodas 4779026331837 ir kita informacija.

 

Produktas yra pavojingas, t. y. ploviklio ženklinimas neatitinka 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (toliau - CLP reglamento) III antraštinės dalies Pranešimas apie pavojų naudojant ženklinimą 17 straipsnio 1 dalies g punkto ir 22 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t.y. pakuotės ženklinimo etiketėje nenurodytos atsargumo frazės: P260 „Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio“, P308+P311 „Esant sąlyčiui arba blogai pasijutus: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją“ ir P405 „Laikyti užrakintą“. Ploviklio pakuotės uždarymo įtaisas neatitinka CLP reglamento IV antraštinės dalies 35 straipsnio 2 dalies ir II priedo 3 dalies 3.1.1.1 ir 3.1.1.3 skirsnių reikalavimų – žieminio automobilio stiklų ploviklio, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 3 % metanolio, pakuotė neturi vaikų sunkiai atidaromo uždarymo įtaiso, ir, vartojant šį gaminį, gali kilti pavojus vartotojų sveikatai. Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta (cheminis pavojus). Rasos Mikaliūnienės įmonė, tiekianti rinkai neatitinkantį teisės aktų reikalavimų ploviklį – žieminį automobilio stiklų ploviklį CARCHEMIX -10°C, pažeidė CLP reglamento I antraštinės dalies 4 straipsnio 4 ir 10 dalies reikalavimus, neteikti į rinką šio reglamento pakavimo ir ženklinimo reikalavimų neatitinkančių cheminių medžiagų ir mišinių, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimus – teikti į rinką tik saugius ir tinkamai paženklintus gaminius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Tauragės apskrities skyrius 2018 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. 1LKA-69 uždraudė Rasos Mikaliūnienės įmonei, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnės veiksmų eigos.